Informace

BONITACE: Hotel Floret, Praha

BONITACE: Hotel Floret, Praha

BONITACE : Hotel Floret, Praha Průhonice, 27.11. od 10 h . Vážení členové, Chtěli bychom Vás všechny informovat ohledně doplnění do Žádosti o krycí list, a to z toho důvodu, že je zde další klub pro chov špiců, tudíž je nutné se řídit Zápisním řádem ČMKU Viz článek...

Pozvánka na Členskou schůzi

Pozvánka na Členskou schůzi

PROGRAM:
1.Zahájení schůze 13,00 – přivítání přítomných – předsedkyně Tereza Butašová
2.Zpráva výboru
3.Doplnění zápisního řádu – krycí listy
4.Doplnění bonitačního řádu – čestné prohlášení součástí krycího listu
5.Příspěvky členů – nutno zaslat do 10.11.2021
6.Usnesení a závěr členské schůze
• Své příspěvky si na schůzi prezentuje každý člen sám.Na příspěvky, které nebudou řádné
poslány do výše stanoveného data, nebude brán zřetel.
• Předsedající má právo člena, který bude jakkoliv narušovat členskou schůzi nebo porušovat
schválený program, odebrat mu slovo.
V případě, že řádná výroční schůze nebude usnášeníschopná, bude se konat členská schůze
náhradní dle Stanov KCHŠ. Zahájení náhradní členské schůze se posouvá o 30 minut po
ukončení řádné členské schůze. Program náhradní členské schůze zůstává stejný, tato schůze
má stejnou váhu jako schůze řádná.
Místo členské schůze bylo navrženo tak, aby vyhovovalo jak členům z Čech, tak i z Moravy.