Vyberte stránku

Stanovy

Stanovy spolku Klub chovatelů špiců, z.s.
I. Základní ustanovení, název a sídlo Spolku
1. Spolek je samosprávným, samostatným, nepolitickým a dobrovolným svazkem členů, který rozvíjí svou činnost na demokratických principech v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky a těmito stanovami.
2. Název spolku je Klub chovatelů špiců, z.s. (dále pro účely těchto stanov též je „Spolek“).
3. Spolek používá oficiální zkratku KCHŠ.
4. Sídlem spolku je Žantov 30, Kněžmost 294 02.
5. Spolek využívá při své činnosti znak (logo) a jeho grafické obdoby.

II. Účel Spolku
1. Spolek je dobrovolným, neziskovým a nepolitickým svazkem, zájmovým sdružením chovatelů, majitelů a přátel plemen FCI ve Spolku zastřešených. Hlavním účelem Spolku je sdružovat, umožňovat a rozvíjet kynologickou činnost. Propagovat zastřešená plemena a maximálně dbát na zdraví a dobré životní podmínky zvířat držených členy spolku. Dodržovat aktuálně platné zákonné normy ČR v oblasti ochrany zvířat. Spolek není oprávněn vyvíjet činnost za účelem dosažení zisku. Cílem je též povzbuzovat, udržovat a dále rozvíjet dobré vztahy mezi členy Spolku.
Hlavní činností Spolku je uspokojování a ochrana společného zájmu, k jehož naplňování je spolek založen, za tímto účelem dochází k vytváření členské základny, kdy touto činností je zejména:
1.1. poskytování chovatelského servisu svým členům a osobám, se kterými má Spolek uzavřenu smlouvu o poskytování chovatelského servisu,
1.2. aktivní podpora členů, kontrola řádného chovu pořádání kynologických akcí, výstav a jiných akcí v zájmu rozvoje a podpory společného zájmu,
1.3. umožnění vzdělávání a rozšiřování znalostí z oblasti kynologie,
1.4. naplňování cílů FCI dodržování stanov tohoto Spolku,
1.5. vydávání a distribuce publikací a jiných informativních materiálů,
1.6. spolupráce s podobně zaměřenými spolky a organizacemi,
1.7. hájení zájmu spolku.

III. Členství
1. Členy Spolku se mohou stát fyzické osoby starší 18.ti let, občané České republiky i cizinci.
2. Spolek vede seznam svých členů, který je uložen v sídle Spolku a je přístupný členům Spolku pouze na oficiálním webu v uzavřené sekci pro členy.
3. Členství vzniká doručením řádné přihlášky a dokladu o zaplacení členského příspěvku a tímto vyjádřený souhlas se stanovami Spolku. V opodstatněných případech může Výbor rozhodnutím většiny svých členů přijetí za člena žadateli odmítnout, a to do jednoho měsíce od doručení přihlášky s uvedením důvodů, které k tomuto rozhodnutí Výbor vedly. V tom případě je žadatel o členství neprodleně informován a případně již zaplacený členský příspěvek je mu vrácen. Neúspěšný žadatel o členství se může proti rozhodnutí Výboru odvolat do jednoho měsíce od doručení rozhodnutí o nepřijetí za člena k členské schůzi. Do rozhodnutí členské schůze platí rozhodnutí Výboru o zamítnutí členství.
4. Členská schůze Spolku může udělit čestné členství fyzickým osobám a právnickým osobám, které přispěly k všestrannému rozvoji Spolku nebo k podpoře a šíření hodnot, které Spolek hájí.
5. Členství ve Spolku zaniká:
5.1. vyloučením z rozhodnutí kontrolní komise písemným vystoupením člena ze Spolku,
5.2. nezaplacením členského příspěvku do 31.1. příslušného kalendářního roku / změna termínu pro úhradu ze dne 9.4.2022 na členské chůzi/
5.3. úmrtím člena,
5.4. zánikem Spolku.
6. Zánik členství vystoupením nastává dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení ze spolku matrikáři Spolku.

IV. Vyloučení člena ze Spolku
1. Členství ve Spolku zaniká okamžikem, kdy Kontrolní orgán Spolku přijme rozhodnutí o vyloučení příslušného člena.
2. Důvody pro vyloučení člena ze Spolku jsou:
a. hrubé poškozování dobré pověsti Spolku,
b. opakované neplnění členských povinností podle stanov a interních předpisů Spolku,
c. ohrožování nebo maření plnění cílů Spolku.
2. Pokud došlo k zániku členství ve Spolku dle tohoto článku, nemá bývalý člen Spolku právo na vrácení, ani částečné, členského příspěvku, který již byl za příslušný kalendářní rok uhrazen.
3. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení v písemné formě (e-mailem) navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze Spolku. Členská schůze může zrušit rozhodnutí Kontrolní komise Spolku.

V. Práva a povinnosti členů vůči spolku
1. Členové Spolku mají zejména právo:
1.1. účastnit se aktivit Spolku (požívat všech výhod, které poskytuje členství ve Spolku, účast na akcích pořádaných Spolkem),
1.2. při ukončení členství písemně požádat o výmaz osobních údajů z matriky Spolku – účastnit se a hlasovat na členské schůzi,
1.3. navrhovat své zástupce do orgánů Spolku,
1.4. volit a být volen do orgánů Spolku,
1.5. obracet se na orgány Spolku se svými podněty, návrhy a připomínkami sdělovat matrikáři spolku své aktuální osobní a kontaktní údaje nutné pro řádný chod Spolku ( v rozsahu dle přihlášky).
2. Členové Spolku jsou povinni zejména:
2.1. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku,
2.2. usilovat o dobré jméno Spolku a šetřit a chránit majetek, který slouží k zabezpečení spolkové činnosti,
2.3. dodržovat platnou legislativu ČR v oblasti držení zvířat a ochrany jejich zdraví a životních podmínek,
2.4. řádně a včas platit poplatky spojené s členstvím ve Spolku, jím pořádaných akcí a administrativou spojenou s chovem,
3. Čestní členové se mohou účastnit zasedání členské schůze i zasedání jiných orgánů Spolku s hlasem poradním. Jsou zproštěni platit členské poplatky.
4. Orgány spolku mohou vnitřními předpisy rozšířit práva a povinnosti členů, a to v souladu se stanovami, právním řádem České republiky.

VI. Orgány spolku
Orgány Spolku jsou:
1. Členská schůze
2. Výbor
3. Kontrolní komise

VII. Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.
2. Členskou schůzi svolává Výbor Spolku nejméně jednou za rok, a to po vyhotovení účetní závěrky. Den, místo konání a program zasedání oznámí Výbor Spolku sdělením (pozvánkou) na informačním webu Spolku, nejméně třicet dní před termínem členské schůze. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat čas a program, jednání členské schůze (způsob jednání per rollam nebo elektronicky a v případě, že se bude konat prezenčně, tak musí být uvedeno místo konání). Pozvánka může být zaslána členům formou e-mailové pozvánky zaslané na e-mailové adresy členů Spolku uvedené v seznamu členů.
3. Členskou schůzi řídí předseda Výboru Spolku, případně jiný člen Výboru pověřený jeho předsedou.
4. Členská schůze je usnášeníschopná za účasti nejméně nadpoloviční většiny všech členů Spolku. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů.
5. Účastníkem členské schůze s hlasovacím právem je každý člen Spolku. Každý člen Spolku má jeden hlas a nemůže-li být osobně na členské schůzi přítomen, smí se nechat zastoupit na základě udělené písemné plné moci. Počet plných mocí je na jednoho delegáta omezen na 5.
6. Vyhotovení zápisu z jednání členské schůze zajišťuje pověřený člen Výboru.
7. Schůze i jakákoliv komunikace mezi členy či orgány Spolku může být vedena elektronicky. Hlasování na členské schůzi či v rámci Výboru může být provedeno tzv. per rollam, tedy mimo zasedání členské schůze či Výboru. Pokud jde o členskou schůzi, bude způsob komunikace, resp. hlasování uveden na pozvánce. Návrh k rozhodnutí mimo zasedání musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení a údaj o lhůtě, ve které se má člen vyjádřit. Přijatelnými způsoby komunikace na dálku jsou písemná forma, nebo komunikace prostřednictvím e-mailu uvedeného v seznamu členů. Lhůta pro vyjádření člena k návrhu nesmí být kratší než 15 (patnáct)kalendářních dnů od doručení návrhu na rozhodnutí per rollam. Hlasování člena bude platné, pakliže se člen písemně vyjádří s uvedením dne, měsíce a roku, toto učiní emailem, kdy budou akceptovány pouze vyjádření učiněná z e-mailové adresy člena uvedené v seznamu členů Spolku a dokument bude vytištěn a archivován jako příloha o čem bylo hlasováno. S ohledem na počet členů Spolku administrativní i časovou náročnost přípravy zasedání členské schůze se stanoví, že pokud bude po uzavření prezentace na svolaném zasedání členské schůze zjištěno, že tato není usnášeníschopná, bude 30 minut po původně plánovaném začátku řádné schůze, zahájeno náhradní zasedání členské schůze dle ust. § 257 občanského zákoníku, tj. s totožným programem původně svolané členské schůze, kdy náhradní zasedání členské schůze se koná za účasti libovolného počtu členů a rozhodnutí se přijímají nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Spolku včetně plných mocí .
8. Členská schůze rozhoduje o těchto záležitostech:
8.1. schvaluje stanovy Spolku, jejich doplnění a změny,
8.2. volí členy orgánů Spolku ( v případě že je v demisi méně jak polovina členů výboru, může doplnit v rámci Členské schůze členy přímou volbou),
8.3. uděluje čestné členství,
8.4. schvaluje zprávu předsedy Výboru o stavu spolku a jeho činnosti v uplynulém období,
8.5. schvaluje výsledek hospodaření Spolku za předchozí účetní období,
8.6. schvaluje návrh hospodaření Spolku pro nadcházející účetní období a jmenovitě jedná o částkách přesahujících v jednotlivém případě hodnotu 50.000,-Kč,
8.7. schvaluje výborem navrženou výši členského příspěvku a jiných finančních příspěvků členů Spolku,
8.8. rozhoduje o majetkových dispozicích týkajících se Spolku nebo jeho majetku přesahujících v jednotlivém případě hodnotu 50.000,-Kč,
8.9. odvolává jednotlivé členy orgánů Spolku,
8.10. vyhlašuje mimořádné volby do orgánů Spolku,
8.11. rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí orgánů Spolku,
8.12. rozhoduje o zrušení Spolku.
8.2. – 8.8. o výše uvedených bodech rozhoduje Členská schůze nadpoloviční většinou přítomných členů v bodech 8.1. 8.9-8.12. rozhoduje ⅔ většinou.
Majetek Spolku se v případě jeho zrušení a likvidaci rozdělí mezi všechny členy rovným dílem dle zákona po uhrazení všech závazků.
9. Jestliže o to předsedu Výboru písemně požádá alespoň 1/3 členů spolku, může být svolána mimořádná členská schůze. Výbor Spolku svolá mimořádnou členskou schůzi do jednoho měsíce poté. Mimořádná členská schůze je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech spadajících do působnosti řádné členské schůze. Nesvolá-li Výbor na žádost alespoň 1/3 členů Spolku mimořádnou členskou schůzi, má právo ji svolat kterýkoliv člen Spolku.

VIII. Výbor
1. Výbor je statutárním (výkonným) orgánem Spolku, který řídí činnost spolku v souladu se zákonem a těmito stanovami. Výbor má 7 členů, kteří si volí ze svého středu předsedu Výboru (dále jen předseda), místopředsedu, jednatele, ekonoma, matrikáře a hlavního poradce chovu, kdy pro zvolení do funkce je třeba alespoň nadpoloviční většina hlasů členů Výboru.
2. Výbor (jeho jednotliví členové) je volen dle těchto stanov na funkční období (4) let s tím, že opakované zvolení do funkce je možné. Výbor zajišťuje chod Spolku a akce Spolku, rozhoduje o hospodaření v intencích rozhodnutí členské schůze, jedná ve prospěch svých členů. Výbor vede informační web Spolku, zajišťuje informování členů o plánovaných a uskutečněných Kynologických akcích pořádaných Spolkem. Výborové schůze svolává předseda dle potřeby, ale nejméně 4x ročně, výbor je usnášeníschopný za účasti alespoň 5ti (pěti) jeho členů. Hlasy členů mají stejnou váhu. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy. V případě, že odstoupí z funkce méně než ½ členů, budou do výboru Spolku voleni na uvolněna místa noví členové přímou volbou na Členské schůzi. Pokud podá demisi nadpoloviční počet členů a výbor by se stal neusnášeníschopný jsou odstupující členové povinni řádně vykonávat své funkce do doby, než bude možné výbor nahradit. Členové výboru jsou povinni po ukončení funkčního období bez zbytečného odkladu předat agendu svým nástupcům, resp. zbylým členům výboru, popřípadě Kontrolní komisi.
Členové Výboru se zavazují, že po dobu trvání svého mandátu budou odchovávat plemeno zastřešené KCHŠ z.s. pouze pod tímto spolkem.
Členové výboru vykonávají tyto funkce:

2.1. Předseda
– zastupuje Spolek navenek a jedná jeho jménem. Podepisuje za něj tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.
Předsedovi náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Spolku.
• podepisuje spolu s ekonomem nebo jednatelem písemnosti finanční povahy,
• svolává a řídí schůze Výboru,
• pověřuje ostatní členy Výboru činnostmi aktuálně potřebnými pro chod Spolku – je zodpovědný ze své činnosti členské schůzi,
• je-li tu nebezpečí z prodlení, spolu s jednatelem může řešit a schválit neodkladné záležitosti Spolku a následně je předložit na nejbližší schůzi Výboru k dodatečnému schválení,
• uzavírá s nečleny smlouvu o poskytnutí chovatelského servisu. V odůvodněných případech může uzavření smlouvy odmítnout. Důvod odmítnutí bude uložen u matrikáře Spolku.

2.2. Místopředseda
– zastupuje dočasně nepřítomného či výkonu funkce neschopného předsedu nebo jedná jeho jménem v takových situacích a to se všemi právy a povinnostmi předsedy.

2.3. Jednatel
• z pověření předsedy zastupuje Spolek a jedná jménem Spolku (bez práva podepisovat právně významné listiny, právo jednat a zavazovat Spolek náleží výlučně předsedovi, event. ve výjimečných výše uvedených situacích místopředsedovi),
• vede, podepisuje a archivuje korespondenci Spolku, zodpovídá za její včasné vyřízení – vyhotovuje zápisy ze schůzí Výboru, Členské schůze a dalších jednání a do 14 dnů zápis předloží ke schválení a zveřejnění na internetových stránkách Spolku nebo v tisku. – ve spolupráci s ostatními členy Výboru vyhotovuje zprávu o činnosti Spolku – spolupodepisuje doklady finanční povahy,
• spolurozhoduje s předsedou o neodkladných záležitostech Spolku.

2.4. Ekonom
• zodpovídá za hospodaření Spolku a péčí o svěřené prostředky,
• archivuje nebo předává účetní firmě a proplácí prokázané náklady na chod Spolku – členské schůzi předkládá výsledek hospodaření Spolku a návrh hospodaření na následující rok,
• spolupracuje a kontroluje činnost firmy zpracovávající účetnictví Spolku včetně včasného podání daňového přiznání a dalších náležitostí spojených a financemi Spolku, které ukládají zákonné normy a ukládání do sbírky listin rejstříkového soudu
• vede soupis majetku Spolku včetně kopií pokladních dokladů k němu se vztahujících – odpovídá za řádné vedení účetnictví.
K účtu Spolku mají podpisové právo předseda, místopředseda, jednatel a ekonom.
Změnu bankovního účtu a banky schvalují písemně předseda a jednatel.

2.5. Matrikář
• postupuje podle GDPR,
• přijímá přihlášky nových členů, vede evidenci členů, na písemnou žádost provádí výmaz či změnu osobních údajů (bývalých) členů,
• hlásí nové členy Výboru,
• vede elektronickou komunikaci se členy Spolku (pozvánky, propozice a další info),
• poskytuje seznam členů pro potřeby poradců chovu nebo ostatním členům Výboru případně členům Spolku, kteří byli pověřeni činností související s chodem Spolku (např. Výstavní katalogy, správa databáze, správa archivu).
Seznam členů je neveřejný, přístupný pouze na webových stránkách Spolku v sekci pro členy. Údaje nesmí být žádným členem kopírovány nebo použity k jiným účelům, než pro které byly Spolku poskytnuty.

2.6. Hlavní poradce chovu
• zodpovídá za dodržení hlavního cíle Spolku,
• jmenuje a odvolává dílčí poradce chovu, kteří nemusí být členové Výboru – navrhuje Výboru čekatele na rozhodčího,
• navrhuje Výboru rozhodčí na výstavy pořádané klubem,
• předává podklady o chovu cestou informačních materiálů Spolku (web, členská schůze atd.),
• vede evidenci smluv o poskytování chovatelského servisu nečlenům a poskytuje informaci příslušným poradcům.

2.7., 8., 9. Členové výboru
• ostatní členové výboru jsou dle potřeby pověřování úkoly nutnými pro chod Spolku funkcionáři Výboru.
Nový Výbor musí nejpozději do 14ti dnů svolat ustavující schůzi, na které jsou zvoleni jednotliví kandidáti do funkcí. Agenda mezi novým a odstupujícím výborem musí být předána nejpozději na ustavující schůzi.
3. Mandát člena výboru zaniká:
3.1. uplynutím období, na něž byl zvolen,
3.2. vzdáním se mandátu,
3.3. odvoláním členskou schůzí,
3.4. úmrtím.

IX. Ostatní orgány spolku
9.1. Kontrolní komise
Komise je tříčlenná, vzešlá z voleb. Na své ustavující schůzi si zvolí svého předsedu, který má právo se účastnit schůzí Výboru s hlasem poradním. Jestliže některý člen komisí odstoupí, na jeho místo je člen kooptován.
Komise podává zprávu o své činnosti členské schůzi.
Kontrolní komise kontroluje činnost a hospodaření Spolku. Při zjištění závad vydá usnesení.
Jestliže je vedeno kárné řízení s kterýmkoliv členem Spolku, který porušil Stanovy nebo Směrnice Spolku, musí být tento předem informován o projednávané záležitosti a musí mu být umožněno se hájit. Z kárného jednání musí být archivován zápis. Proti rozhodnutí se lze odvolat k Členské schůzi.
Kontrolní komise neřeší spory, které spadají pod občanskoprávní řízení.

Dílčí poradci chovu
• zajišťují v co nejkratší době, podle přidělených rázů případně zastřešených plemen, administrativu nutnou k chovu včetně komunikace s plemennou knihou viz Směrnice,
• zodpovídají za dodržování normativ vztahujících se k chovu, které vyhlásí Spolek,
• vedou evidenci chovných zvířat, vydaných krycích listů a další administrativy chovu,
• jsou schopni, a ochotni poradit s výběrem krycího psa začínajícím chovatelům,
• povolují experimentální krytí, jestliže neodporuje zdravotním požadavkům na spojení dvou jedinců nebo nepřekračuje koeficient příbuznosti,
• povolují krytí, které žádá chovatel na základě doporučení veterinárního lékaře. Doporučení veterinárního lékaře musí být k žádosti o vystavení KL doloženo a archivováno.

X. Volby
Každý člen Spolku je oprávněn kandidovat do Výboru nebo Komisí. Svým souhlasem s kandidaturou stvrzuje, že bude-li zvolen, bude vykonávat svěřenou funkci podle svých nejlepších schopností. Funkční období je 4 let. Volby jsou vyhlášeny alespoň 3 měsíce před ukončením funkčního období. V případě mimořádných voleb jsou vyhlášeny bez zbytečného odkladu.
Výbor navrhne tříčlennou volební komisi, která podléhá schválení Kontrolní komise. Členové volební komise nesmí být zároveň členové Výboru a Komise a sami kandidovat.
Volební komise si zvolí svého předsedu, prostřednictvím matrikáře informuje členskou základnu.
Vyzve kandidáty k přihlášení do voleb. Počet kandidátů není omezen. Po 30ti denní lhůtě uzavře počet kandidátů a zveřejní jejich jména na informačním webu Spolku.
Volby jsou anonymní, buď písemnou formou, nebo elektronicky.
Po sečtení hlasů jsou vyhlášeny výsledky voleb na informačním webu Spolku. Proti výsledkům voleb se lze odvolat nejpozději do 7 dnů po jejich vyhlášení ke Kontrolní komisi. Za řádný průběh voleb odpovídá volební komise.

XI. Doplňující a závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení členskou schůzí Spolku.
2. V případě, že jakékoli ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.
3. Všechny zápisy ze schůzí orgánů Spolku musí být do 14ti dnů zveřejněny na webu Spolku.
4. Příjmy Spolku tvoří zejména:
• poplatky členů,
• podíl z poplatků vystavených průkazů původu PK ČMKU,
• podíl z příjmu za pořádání kynologických akcí,
• sponzorské dary.
5. Výdaje tvoří zejména:
• poplatky za členství Spolku v ČMKU,
• úhrada nákladů spojených s administrativou Spolku,
• úhrada výdajů spojených s pořádáním kynologických akcí,
• úhrada za zpracování účetnictví a webu.