Vyberte stránku

Klubové řády a předpisy

STANOVY

Stanovy spolku Klub chovatelů špiců, z.s.
I. Základní ustanovení, název a sídlo Spolku
1. Spolek je samosprávným, samostatným, nepolitickým a dobrovolným svazkem členů, který rozvíjí svou činnost na demokratických principech v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky a těmito stanovami.
2. Název spolku je Klub chovatelů špiců, z.s. (dále pro účely těchto stanov též je „Spolek“).
3. Spolek používá oficiální zkratku KCHŠ.
4. Sídlem spolku je Žantov 30, Kněžmost 294 02.
5. Spolek využívá při své činnosti znak (logo) a jeho grafické obdoby.

II. Účel Spolku
1. Spolek je dobrovolným, neziskovým a nepolitickým svazkem, zájmovým sdružením chovatelů, majitelů a přátel plemen FCI ve Spolku zastřešených. Hlavním účelem Spolku je sdružovat, umožňovat a rozvíjet kynologickou činnost. Propagovat zastřešená plemena a maximálně dbát na zdraví a dobré životní podmínky zvířat držených členy spolku. Dodržovat aktuálně platné zákonné normy ČR v oblasti ochrany zvířat. Spolek není oprávněn vyvíjet činnost za účelem dosažení zisku. Cílem je též povzbuzovat, udržovat a dále rozvíjet dobré vztahy mezi členy Spolku.
Hlavní činností Spolku je uspokojování a ochrana společného zájmu, k jehož naplňování je spolek založen, za tímto účelem dochází k vytváření členské základny, kdy touto činností je zejména:
1.1. poskytování chovatelského servisu svým členům a osobám, se kterými má Spolek uzavřenu smlouvu o poskytování chovatelského servisu,
1.2. aktivní podpora členů, kontrola řádného chovu pořádání kynologických akcí, výstav a jiných akcí v zájmu rozvoje a podpory společného zájmu,
1.3. umožnění vzdělávání a rozšiřování znalostí z oblasti kynologie,
1.4. naplňování cílů FCI dodržování stanov tohoto Spolku,
1.5. vydávání a distribuce publikací a jiných informativních materiálů,
1.6. spolupráce s podobně zaměřenými spolky a organizacemi,
1.7. hájení zájmu spolku.

III. Členství
1. Členy Spolku se mohou stát fyzické osoby starší 18.ti let, občané České republiky i cizinci.
2. Spolek vede seznam svých členů, který je uložen v sídle Spolku a je přístupný členům Spolku pouze na oficiálním webu v uzavřené sekci pro členy.
3. Členství vzniká doručením řádné přihlášky a dokladu o zaplacení členského příspěvku a tímto vyjádřený souhlas se stanovami Spolku. V opodstatněných případech může Výbor rozhodnutím většiny svých členů přijetí za člena žadateli odmítnout, a to do jednoho měsíce od doručení přihlášky s uvedením důvodů, které k tomuto rozhodnutí Výbor vedly. V tom případě je žadatel o členství neprodleně informován a případně již zaplacený členský příspěvek je mu vrácen. Neúspěšný žadatel o členství se může proti rozhodnutí Výboru odvolat do jednoho měsíce od doručení rozhodnutí o nepřijetí za člena k členské schůzi. Do rozhodnutí členské schůze platí rozhodnutí Výboru o zamítnutí členství.
4. Členská schůze Spolku může udělit čestné členství fyzickým osobám a právnickým osobám, které přispěly k všestrannému rozvoji Spolku nebo k podpoře a šíření hodnot, které Spolek hájí.
5. Členství ve Spolku zaniká:
5.1. vyloučením z rozhodnutí kontrolní komise písemným vystoupením člena ze Spolku,
5.2. nezaplacením členského příspěvku do 31.1. příslušného kalendářního roku / změna termínu pro úhradu ze dne 9.4.2022 na členské chůzi/
5.3. úmrtím člena,
5.4. zánikem Spolku.
6. Zánik členství vystoupením nastává dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení ze spolku matrikáři Spolku.

IV. Vyloučení člena ze Spolku
1. Členství ve Spolku zaniká okamžikem, kdy Kontrolní orgán Spolku přijme rozhodnutí o vyloučení příslušného člena.
2. Důvody pro vyloučení člena ze Spolku jsou:
a. hrubé poškozování dobré pověsti Spolku,
b. opakované neplnění členských povinností podle stanov a interních předpisů Spolku,
c. ohrožování nebo maření plnění cílů Spolku.
2. Pokud došlo k zániku členství ve Spolku dle tohoto článku, nemá bývalý člen Spolku právo na vrácení, ani částečné, členského příspěvku, který již byl za příslušný kalendářní rok uhrazen.
3. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení v písemné formě (e-mailem) navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze Spolku. Členská schůze může zrušit rozhodnutí Kontrolní komise Spolku.

V. Práva a povinnosti členů vůči spolku
1. Členové Spolku mají zejména právo:
1.1. účastnit se aktivit Spolku (požívat všech výhod, které poskytuje členství ve Spolku, účast na akcích pořádaných Spolkem),
1.2. při ukončení členství písemně požádat o výmaz osobních údajů z matriky Spolku – účastnit se a hlasovat na členské schůzi,
1.3. navrhovat své zástupce do orgánů Spolku,
1.4. volit a být volen do orgánů Spolku,
1.5. obracet se na orgány Spolku se svými podněty, návrhy a připomínkami sdělovat matrikáři spolku své aktuální osobní a kontaktní údaje nutné pro řádný chod Spolku ( v rozsahu dle přihlášky).
2. Členové Spolku jsou povinni zejména:
2.1. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku,
2.2. usilovat o dobré jméno Spolku a šetřit a chránit majetek, který slouží k zabezpečení spolkové činnosti,
2.3. dodržovat platnou legislativu ČR v oblasti držení zvířat a ochrany jejich zdraví a životních podmínek,
2.4. řádně a včas platit poplatky spojené s členstvím ve Spolku, jím pořádaných akcí a administrativou spojenou s chovem,
3. Čestní členové se mohou účastnit zasedání členské schůze i zasedání jiných orgánů Spolku s hlasem poradním. Jsou zproštěni platit členské poplatky.
4. Orgány spolku mohou vnitřními předpisy rozšířit práva a povinnosti členů, a to v souladu se stanovami, právním řádem České republiky.

VI. Orgány spolku
Orgány Spolku jsou:
1. Členská schůze
2. Výbor
3. Kontrolní komise

VII. Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.
2. Členskou schůzi svolává Výbor Spolku nejméně jednou za rok, a to po vyhotovení účetní závěrky. Den, místo konání a program zasedání oznámí Výbor Spolku sdělením (pozvánkou) na informačním webu Spolku, nejméně třicet dní před termínem členské schůze. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat čas a program, jednání členské schůze (způsob jednání per rollam nebo elektronicky a v případě, že se bude konat prezenčně, tak musí být uvedeno místo konání). Pozvánka může být zaslána členům formou e-mailové pozvánky zaslané na e-mailové adresy členů Spolku uvedené v seznamu členů.
3. Členskou schůzi řídí předseda Výboru Spolku, případně jiný člen Výboru pověřený jeho předsedou.
4. Členská schůze je usnášeníschopná za účasti nejméně nadpoloviční většiny všech členů Spolku. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů.
5. Účastníkem členské schůze s hlasovacím právem je každý člen Spolku. Každý člen Spolku má jeden hlas a nemůže-li být osobně na členské schůzi přítomen, smí se nechat zastoupit na základě udělené písemné plné moci. Počet plných mocí je na jednoho delegáta omezen na 5.
6. Vyhotovení zápisu z jednání členské schůze zajišťuje pověřený člen Výboru.
7. Schůze i jakákoliv komunikace mezi členy či orgány Spolku může být vedena elektronicky. Hlasování na členské schůzi či v rámci Výboru může být provedeno tzv. per rollam, tedy mimo zasedání členské schůze či Výboru. Pokud jde o členskou schůzi, bude způsob komunikace, resp. hlasování uveden na pozvánce. Návrh k rozhodnutí mimo zasedání musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení a údaj o lhůtě, ve které se má člen vyjádřit. Přijatelnými způsoby komunikace na dálku jsou písemná forma, nebo komunikace prostřednictvím e-mailu uvedeného v seznamu členů. Lhůta pro vyjádření člena k návrhu nesmí být kratší než 15 (patnáct)kalendářních dnů od doručení návrhu na rozhodnutí per rollam. Hlasování člena bude platné, pakliže se člen písemně vyjádří s uvedením dne, měsíce a roku, toto učiní emailem, kdy budou akceptovány pouze vyjádření učiněná z e-mailové adresy člena uvedené v seznamu členů Spolku a dokument bude vytištěn a archivován jako příloha o čem bylo hlasováno. S ohledem na počet členů Spolku administrativní i časovou náročnost přípravy zasedání členské schůze se stanoví, že pokud bude po uzavření prezentace na svolaném zasedání členské schůze zjištěno, že tato není usnášeníschopná, bude 30 minut po původně plánovaném začátku řádné schůze, zahájeno náhradní zasedání členské schůze dle ust. § 257 občanského zákoníku, tj. s totožným programem původně svolané členské schůze, kdy náhradní zasedání členské schůze se koná za účasti libovolného počtu členů a rozhodnutí se přijímají nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Spolku včetně plných mocí .
8. Členská schůze rozhoduje o těchto záležitostech:
8.1. schvaluje stanovy Spolku, jejich doplnění a změny,
8.2. volí členy orgánů Spolku ( v případě že je v demisi méně jak polovina členů výboru, může doplnit v rámci Členské schůze členy přímou volbou),
8.3. uděluje čestné členství,
8.4. schvaluje zprávu předsedy Výboru o stavu spolku a jeho činnosti v uplynulém období,
8.5. schvaluje výsledek hospodaření Spolku za předchozí účetní období,
8.6. schvaluje návrh hospodaření Spolku pro nadcházející účetní období a jmenovitě jedná o částkách přesahujících v jednotlivém případě hodnotu 50.000,-Kč,
8.7. schvaluje výborem navrženou výši členského příspěvku a jiných finančních příspěvků členů Spolku,
8.8. rozhoduje o majetkových dispozicích týkajících se Spolku nebo jeho majetku přesahujících v jednotlivém případě hodnotu 50.000,-Kč,
8.9. odvolává jednotlivé členy orgánů Spolku,
8.10. vyhlašuje mimořádné volby do orgánů Spolku,
8.11. rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí orgánů Spolku,
8.12. rozhoduje o zrušení Spolku.
8.2. – 8.8. o výše uvedených bodech rozhoduje Členská schůze nadpoloviční většinou přítomných členů v bodech 8.1. 8.9-8.12. rozhoduje ⅔ většinou.
Majetek Spolku se v případě jeho zrušení a likvidaci rozdělí mezi všechny členy rovným dílem dle zákona po uhrazení všech závazků.
9. Jestliže o to předsedu Výboru písemně požádá alespoň 1/3 členů spolku, může být svolána mimořádná členská schůze. Výbor Spolku svolá mimořádnou členskou schůzi do jednoho měsíce poté. Mimořádná členská schůze je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech spadajících do působnosti řádné členské schůze. Nesvolá-li Výbor na žádost alespoň 1/3 členů Spolku mimořádnou členskou schůzi, má právo ji svolat kterýkoliv člen Spolku.

VIII. Výbor
1. Výbor je statutárním (výkonným) orgánem Spolku, který řídí činnost spolku v souladu se zákonem a těmito stanovami. Výbor má 7 členů, kteří si volí ze svého středu předsedu Výboru (dále jen předseda), místopředsedu, jednatele, ekonoma, matrikáře a hlavního poradce chovu, kdy pro zvolení do funkce je třeba alespoň nadpoloviční většina hlasů členů Výboru.
2. Výbor (jeho jednotliví členové) je volen dle těchto stanov na funkční období (4) let s tím, že opakované zvolení do funkce je možné. Výbor zajišťuje chod Spolku a akce Spolku, rozhoduje o hospodaření v intencích rozhodnutí členské schůze, jedná ve prospěch svých členů. Výbor vede informační web Spolku, zajišťuje informování členů o plánovaných a uskutečněných Kynologických akcích pořádaných Spolkem. Výborové schůze svolává předseda dle potřeby, ale nejméně 4x ročně, výbor je usnášeníschopný za účasti alespoň 5ti (pěti) jeho členů. Hlasy členů mají stejnou váhu. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy. V případě, že odstoupí z funkce méně než ½ členů, budou do výboru Spolku voleni na uvolněna místa noví členové přímou volbou na Členské schůzi. Pokud podá demisi nadpoloviční počet členů a výbor by se stal neusnášeníschopný jsou odstupující členové povinni řádně vykonávat své funkce do doby, než bude možné výbor nahradit. Členové výboru jsou povinni po ukončení funkčního období bez zbytečného odkladu předat agendu svým nástupcům, resp. zbylým členům výboru, popřípadě Kontrolní komisi.
Členové Výboru se zavazují, že po dobu trvání svého mandátu budou odchovávat plemeno zastřešené KCHŠ z.s. pouze pod tímto spolkem.
Členové výboru vykonávají tyto funkce:

2.1. Předseda
– zastupuje Spolek navenek a jedná jeho jménem. Podepisuje za něj tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.
Předsedovi náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Spolku.
• podepisuje spolu s ekonomem nebo jednatelem písemnosti finanční povahy,
• svolává a řídí schůze Výboru,
• pověřuje ostatní členy Výboru činnostmi aktuálně potřebnými pro chod Spolku – je zodpovědný ze své činnosti členské schůzi,
• je-li tu nebezpečí z prodlení, spolu s jednatelem může řešit a schválit neodkladné záležitosti Spolku a následně je předložit na nejbližší schůzi Výboru k dodatečnému schválení,
• uzavírá s nečleny smlouvu o poskytnutí chovatelského servisu. V odůvodněných případech může uzavření smlouvy odmítnout. Důvod odmítnutí bude uložen u matrikáře Spolku.

2.2. Místopředseda
– zastupuje dočasně nepřítomného či výkonu funkce neschopného předsedu nebo jedná jeho jménem v takových situacích a to se všemi právy a povinnostmi předsedy.
2.3. Jednatel
• z pověření předsedy zastupuje Spolek a jedná jménem Spolku (bez práva podepisovat právně významné listiny, právo jednat a zavazovat Spolek náleží výlučně předsedovi, event. ve výjimečných výše uvedených situacích místopředsedovi),
• vede, podepisuje a archivuje korespondenci Spolku, zodpovídá za její včasné vyřízení – vyhotovuje zápisy ze schůzí Výboru, Členské schůze a dalších jednání a do 14 dnů zápis předloží ke schválení a zveřejnění na internetových stránkách Spolku nebo v tisku. – ve spolupráci s ostatními členy Výboru vyhotovuje zprávu o činnosti Spolku – spolupodepisuje doklady finanční povahy,
• spolurozhoduje s předsedou o neodkladných záležitostech Spolku.

2.4. Ekonom
• zodpovídá za hospodaření Spolku a péčí o svěřené prostředky,
• archivuje nebo předává účetní firmě a proplácí prokázané náklady na chod Spolku – členské schůzi předkládá výsledek hospodaření Spolku a návrh hospodaření na následující rok,
• spolupracuje a kontroluje činnost firmy zpracovávající účetnictví Spolku včetně včasného podání daňového přiznání a dalších náležitostí spojených a financemi Spolku, které ukládají zákonné normy a ukládání do sbírky listin rejstříkového soudu
• vede soupis majetku Spolku včetně kopií pokladních dokladů k němu se vztahujících – odpovídá za řádné vedení účetnictví.
K účtu Spolku mají podpisové právo předseda, místopředseda, jednatel a ekonom.
Změnu bankovního účtu a banky schvalují písemně předseda a jednatel.

2.5. Matrikář
• postupuje podle GDPR,
• přijímá přihlášky nových členů, vede evidenci členů, na písemnou žádost provádí výmaz či změnu osobních údajů (bývalých) členů,
• hlásí nové členy Výboru,
• vede elektronickou komunikaci se členy Spolku (pozvánky, propozice a další info),
• poskytuje seznam členů pro potřeby poradců chovu nebo ostatním členům Výboru případně členům Spolku, kteří byli pověřeni činností související s chodem Spolku (např. Výstavní katalogy, správa databáze, správa archivu).
Seznam členů je neveřejný, přístupný pouze na webových stránkách Spolku v sekci pro členy. Údaje nesmí být žádným členem kopírovány nebo použity k jiným účelům, než pro které byly Spolku poskytnuty.

2.6. Hlavní poradce chovu
• zodpovídá za dodržení hlavního cíle Spolku,
• jmenuje a odvolává dílčí poradce chovu, kteří nemusí být členové Výboru – navrhuje Výboru čekatele na rozhodčího,
• navrhuje Výboru rozhodčí na výstavy pořádané klubem,
• předává podklady o chovu cestou informačních materiálů Spolku (web, členská schůze atd.),
• vede evidenci smluv o poskytování chovatelského servisu nečlenům a poskytuje informaci příslušným poradcům.

2.7., 8., 9. Členové výboru
• ostatní členové výboru jsou dle potřeby pověřování úkoly nutnými pro chod Spolku funkcionáři Výboru.
Nový Výbor musí nejpozději do 14ti dnů svolat ustavující schůzi, na které jsou zvoleni jednotliví kandidáti do funkcí. Agenda mezi novým a odstupujícím výborem musí být předána nejpozději na ustavující schůzi.
3. Mandát člena výboru zaniká:
3.1. uplynutím období, na něž byl zvolen,
3.2. vzdáním se mandátu,
3.3. odvoláním členskou schůzí,
3.4. úmrtím.

IX. Ostatní orgány spolku
9.1. Kontrolní komise
Komise je tříčlenná, vzešlá z voleb. Na své ustavující schůzi si zvolí svého předsedu, který má právo se účastnit schůzí Výboru s hlasem poradním. Jestliže některý člen komisí odstoupí, na jeho místo je člen kooptován.
Komise podává zprávu o své činnosti členské schůzi.
Kontrolní komise kontroluje činnost a hospodaření Spolku. Při zjištění závad vydá usnesení.
Jestliže je vedeno kárné řízení s kterýmkoliv členem Spolku, který porušil Stanovy nebo Směrnice Spolku, musí být tento předem informován o projednávané záležitosti a musí mu být umožněno se hájit. Z kárného jednání musí být archivován zápis. Proti rozhodnutí se lze odvolat k Členské schůzi.
Kontrolní komise neřeší spory, které spadají pod občanskoprávní řízení.
Dílčí poradci chovu
• zajišťují v co nejkratší době, podle přidělených rázů případně zastřešených plemen, administrativu nutnou k chovu včetně komunikace s plemennou knihou viz Směrnice,
• zodpovídají za dodržování normativ vztahujících se k chovu, které vyhlásí Spolek,
• vedou evidenci chovných zvířat, vydaných krycích listů a další administrativy chovu,
• jsou schopni, a ochotni poradit s výběrem krycího psa začínajícím chovatelům,
• povolují experimentální krytí, jestliže neodporuje zdravotním požadavkům na spojení dvou jedinců nebo nepřekračuje koeficient příbuznosti,
• povolují krytí, které žádá chovatel na základě doporučení veterinárního lékaře. Doporučení veterinárního lékaře musí být k žádosti o vystavení KL doloženo a archivováno.

X. Volby
Každý člen Spolku je oprávněn kandidovat do Výboru nebo Komisí. Svým souhlasem s kandidaturou stvrzuje, že bude-li zvolen, bude vykonávat svěřenou funkci podle svých nejlepších schopností. Funkční období je 4 let. Volby jsou vyhlášeny alespoň 3 měsíce před ukončením funkčního období. V případě mimořádných voleb jsou vyhlášeny bez zbytečného odkladu.
Výbor navrhne tříčlennou volební komisi, která podléhá schválení Kontrolní komise. Členové volební komise nesmí být zároveň členové Výboru a Komise a sami kandidovat.
Volební komise si zvolí svého předsedu, prostřednictvím matrikáře informuje členskou základnu.
Vyzve kandidáty k přihlášení do voleb. Počet kandidátů není omezen. Po 30ti denní lhůtě uzavře počet kandidátů a zveřejní jejich jména na informačním webu Spolku.
Volby jsou anonymní, buď písemnou formou, nebo elektronicky.
Po sečtení hlasů jsou vyhlášeny výsledky voleb na informačním webu Spolku. Proti výsledkům voleb se lze odvolat nejpozději do 7 dnů po jejich vyhlášení ke Kontrolní komisi. Za řádný průběh voleb odpovídá volební komise.

XI. Doplňující a závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení členskou schůzí Spolku.
2. V případě, že jakékoli ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.
3. Všechny zápisy ze schůzí orgánů Spolku musí být do 14ti dnů zveřejněny na webu Spolku.
4. Příjmy Spolku tvoří zejména:
• poplatky členů,
• podíl z poplatků vystavených průkazů původu PK ČMKU,
• podíl z příjmu za pořádání kynologických akcí,
• sponzorské dary.
5. Výdaje tvoří zejména:
• poplatky za členství Spolku v ČMKU,
• úhrada nákladů spojených s administrativou Spolku,
• úhrada výdajů spojených s pořádáním kynologických akcí,
• úhrada za zpracování účetnictví a webu.

-1-

Zápisní řád

Účel

Účelem zápisního řádu je zajištění jednotných podmínek pro chov a registraci plemene Německý špic a dalších plemen zastřešených v rámci Spolku v České republice.

 1. Chovatel

Chovatelem ve smyslu zápisního řádu je majitel chovné feny, jehož chovatelská stanice je registrována v FCI pod mezinárodně chráněným názvem. Majitel krycího psa ve smyslu Zápisního řádu je majitel chovného psa zapsaného v PK ČMKU jako chovný.

Právní vztahy, které vyplývají z vlastnictví psa nebo feny, z poměru mezi majitelem krycího psa a chovatelem a nabyvatelem jeho štěňat se řídí ustanoveními občanskoprávními ustanoveními NOZ a nespadají do působnosti spolku.

Každý chovatel i majitel krycího psa se v souladu se smyslem a cíli Spolku zavazuje, že nebude odchovávat psy žádného plemene bez průkazu původu. Chovatel je povinen zajistit, aby v objektu jím používaném k chovu nebyl současně provozován chov psů bez průkazu původu

Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, smí chovatel plemeno zapisovat vrhy pouze v jednom z nich. Přecházet s chovem mezi kluby je možné 1x za rok vždy k 1.lednu k.r. Kluby musí být informované, pod kterým klubem bude chovatel odchovávat.

Štěňata i dospělí psi mohou být předáni novému majiteli přímo chovatelem nebo předchozího majitele, nikoli prostřednictvím třetí osoby; výjimku tvoří smluvně zajištěný přepravce. Je zakázán prodej v obchodech, na burzách, tržištích a prostřednictvím výkupu. Nedodržení zákazu může mít důsledek v zákazu chovu Spolkem.

Spolek je oprávněn svými orgány kontrolovat:

 1. a) zda jsou chovní jedinci v trvalém držení majitele, s výjimkou zvířat smluvně zapůjčených k

chovatelským účelům jinému chovateli.

 1. b) v jakých podmínkách jsou chovní jedinci a v jakém zdravotním stavu se nacházejí.
 2. c) jaké podmínky má chovatel pro odchov štěňat.

d)chovatel musí umožnit zástupci spolku, který je pověřen kontrolou, umožnit vstup do

chovatelského zařízení (prostředí, kde jsou psi drženi.

 1. e) chovatel je povinen dodržovat všechna legislativní opatření ČR

-2-

Odchov štěňat v rámci Spolku může chovatel provádět pouze tehdy, jsou-li podmínky bodu 5 uspokojivé.

Spolek je v odůvodněných případech oprávněn dočasně omezit nebo trvale zakázat chov nebo zahájit proti chovateli řízení, zjistí-li závažné porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI.

Zákaz chovu je možný vyhlásit i na konkrétní chovná zvířata, která jsou v držení kárně postihovaného majitele. V případě jejich prodeje je povinen postihovaný majitel nového majitele s tímto faktem seznámit. Nový majitel se může obrátit na Výbor spolku se žádostí o zrušení zákazu chovu na konkrétním jedinci.

V případě spoluvlastnictví musí být uvedeno v Plemenné knize ČMKU. Změna majitele chovných jedinců, případně úhyn musí hlásit majitel do 30 dnů poradci chovu a Plemenné knize ČMKU. Změna majitele musí být uvedena i v příslušné rubrice průkazu původu psa.

Přešla-li březí fena do vlastnictví jiného chovatele, přísluší novému majiteli veškerá práva a povinnosti spojené s odchovem.

Zemře-li chovatel v době březosti své feny, může se vrh zapsat buď na chovatelskou stanici zemřelého nebo na chovatelskou stanici nového majitele).

 1. Chovní jedinci

Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci (Němečtí špicové a plemena zastřešená Spolkem), kteří splnili podmínky pro zařazení do chovu a jsou vedeni v rejstříku chovných zvířat

Reprodukce chovných zvířat je přípustná:

 • u velkých plemen a rázů nad 50 cm výšky ode dne ukončeného 17. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, u psů ode dne ukončeného 17. měsíce věku doživotně.
 • u malých a středních plemen a rázů od ukončeného 14 měsíce věku. U fen do 8 ukončených let věku, u psů doživotně.

Prodloužení chovnosti o jeden vrh do věku feny 9 let.

U fen, které ukončily 8. rok věku, je možné na žádost chovatele Výborem Spolku schválit na základě potvrzení veterinárního lékaře (na začátku říje) s výsledkem: zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik.

Spolek je oprávněn ověřovat chovnou způsobilost již chovných jedinců individuálně, / změna v exteriéru, kondice, zdravotní stav, event. kvalita potomků/. Předvolání k posouzení schvaluje Výbor

Spolku na žádost hlavního poradce chovu.

Chovatelská stanice

O registraci chovatelské stanice žádá chovatel Registr chovatelských stanic ČMKU.

Čestné prohlášení, že je zažádáno o přidělení názvu chovatelské stanice musí být přiloženo nejpozději k žádance o zápisová čísla prvního vrhu.

-3-

Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká jeho registrací v FCI.

Název chovatelské stanice se automaticky váže na odchovy všech chovných fen jednoho majitele bez ohledu na plemeno.

Jména vrhů jednoho každého plemene v chovatelské stanici začínají písmenem A, dále podle abecedně následujících písmen a nesmí se opakovat.

Veškeré náležitosti chovatelských stanic určuje zápisní řád ČMKU.

 1. Chov a jeho řízení

Chovem rozumíme cílevědomou plemenitbu respektující zásady genetického zdraví jedince i populace.

Spolek KCHŠ provádí kontrolovaný chov:

 • V tomto chovu se využívají zvířata splňující chovné podmínky. Chovatel navrhuje krycí psy sám nebo o navržení požádá poradce chovu.

Poradce chovu může zamítnout návrh chovatele za předpokladu, že spojení ohrožuje základní chovatelský cíl Spolku. V tom případě doporučí, vhodné krycí psy. V případě zamítnutí spojení poradcem chovatel má právo odvolání k Výboru Spolku.

 • Experimentální krytí

Používá se za účelem dalšího zkvalitnění chovu k vypěstování žádoucích vlastností, jejich upevnění a zdokonalení. Například spojení chovných párů odlišných velikostních nebo barevných rázů. K experimentu je nutné doložit písemnou žádost chovatele, kde je zdůvodněn chovatelský záměr.

Schválení spojení se řídi zněním platných Stanov.

U experimentálního vrhu může být provedena kontrola do 8 týdne věku štěňat.

Výbor Spolku, který zaručuje dodržování ustanovení zápisného řádu je zodpovědný za řízení chovu vůči členům i ČMKU. Řízení provádí prostřednictvím hlavního poradce. Hlavní poradce chovu jmenuje dílčí poradce, kteří jsou mu zodpovědni za dodržení řádů Spolku a jeho cílů.

Zápisní řád musí být v souladu s aktuálně platnými zákony; vyhláškami a ZŘ ČMKU.

 1. Krycí list

Vystavení krycího listu – volně stažením ze stránek www.spic.cz .

Krycí list je platný:

 • 1 rok po přidělení čísla krycího listu příslušným poradcem chovu
 • Po zaplacení poplatku na účet klubu.
 • Řádně vyplněný majiteli psa i feny.

Krytí v zahraničí – platí stejné zásady jako pro krytí v tuzemsku. Chovatel předloží v případě vlastního návrhu krycího psa čitelnou, oboustrannou kopii průkazu původu s dokladem o chovnosti psa v dané zemi, je nutné doložit i vyšetření DNA.

-4-

Použití úzké příbuzenské plemenitby /incest, sourozenci, polosourozenci/ je možné pouze se souhlasem Výboru Spolku – dle platných stanov na základě písemné žádosti se zdůvodněním.

Jedinci, u nichž jsou v příbuzenstvu nebo již existujícím potomstvu známy vážné nedostatky, nesmí být k příbuzenské plemenitbě použiti.

Platný krycí lise je spolu s přihláškou vrhu základní dokumentaci k vrhu, nelze jej doplňovat ani přepisovat bez vědomí poradce chovu.

Na opakované spojení v době platnosti krycího listu není nutné znovu vystavovat KL.

Krycí list je vystaven ve 3 stejnopisech,

 1. zůstává trvale v dokumentech dílčího poradce jako evidenční,
 2. majitel krycího psa – po uskutečněném krytí odešle poradci chovu do 10 dnů
 3. chovatel – po porodu feny do 10 dnů odešle poradci chovu. Včetně počtu a pohlaví narozených štěňat (i mrtvých).

Nezabřeznutí feny chovatel hlásí do 10 dnů po očekávaném porodu poradci chovu.

Krycí list se vyplňuje i v případě, kdy oba partneři patří témuž majiteli.

 1. Krytí

Ke krytí ve smyslu zápisního řádu smí dojít jen mezi chovnými jedinci, na základě platného krycího listu.

Mezi jednotlivým krytím psa u různých fen musí uplynout nejméně 24 hodiny. Chovatel i majitel krycího psa musí být přítomni při každém krycím aktu. Lze i zastoupení svědkem.

Krytí jedné feny dvěma psy během jednoho hárání je nepřípustné.

Chovatel a majitel krycího psa vyplní společně krycí list V případě zahraničního krytí tuto povinnost přejímá chovatel. Bez zaslaného krycího listu nebude vrh štěňat předán k zápisu a majitel krycího psa odpovídá za následky

Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Úkon smí provádět pouze osoba k tomu způsobilá viz platné zákonné normy a smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem.

Inseminace zchlazeným a zmrazeným spermatem se řidí aktuálně platnou vyhláškou č (EU) 2021/880 a ZŘ ČMKU.

Nežádoucímu krytí feny, musí být krytí i vrh hlášeny poradci chovu, písemně, doplněno příslušným vysvětlením. Vrh se započítává do počtu řádných vrhů, ale nebude zapsán do Plemenné knihy. V případě nežádoucího krytí jinak chovatelským podmínkám vyhovujícího páru lze vrh po projednání

Výborem Spolku a doplnění příslušných podkladů k vrhu jej lze navrhnout k zapsání Plemennou knihou.

Na chovatele je v tom případě uvalena peněžitá sankce, jejíž výši stanoví Výbor Spolku.

-5-

Při přestěhování majitele krycího psa musí být změna adresy do 30 dnů ohlášena příslušnému poradci chovu, rovněž tak úhyn krycího psa.

Vrh

Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců, včetně vrhů, kdy fena porodí pouze 1 štěně (i mrtvé), ideální počet je 1 vrh ročně.

Dvě po sobě následující krytí nelze uskutečnit: u vlčích a velkých špiců byl-li ponechán vrh nadpočetný (více než 8 štěňat), u středních a malých byla-li odchována ve vrhu více než 4 štěňata.

u trpasličích špiců /pomeranianů byla odchována 4 štěňata včetně a více

u japonských špiců byla-li odchována ve vrhu 4 štěňata a více

u Thai Bangkaew Dog povolen 1 vrh za rok ‚(rozhodnutí poradce)

PATELLY A DKK :

HD ,PL – 3 nutno krýt jen 0

HD ,PL – 2 nutno krýt jen 0 nebo 1

Chovatel je povinen pečovat o svou fenu v době březosti a kojení a celý vrh až do prodeje štěňat tak, aby byl zaručen jejich zdravý vývin. Pokud nemůže mít z vážných důvodů vrh ve vlastní péči, musí ohlásit hlavnímu poradci chovu písemně, kde je vrh umístěn, případně i umožnit kontrolu. Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, jaký odpovídá její fyzické kondici, dalším štěňatům chovatel zajistí buď kojnou fenu nebo umělou výživu.

Chovatel nesmí neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je chovatel povinen zajistit pomoc veterinárního lékaře.

Změní-li se majitel chovné feny v době její březosti, j musí její původní majitel předat dokumentaci k očekávanému vrhu novému majiteli a informovat majitele krycího psa.

O nezabřeznutí je nutné do 10 dnů od předpokládaného data porodu uvědomit poradce chovu i majitele krycího psa. Poradce chovu je oprávněn nezabřeznutí feny ověřit.

Minimální věk pro odběr štěňat od feny je po 50. dnu věku. U rázu trpasličí špic /pomeranian je doporučen odběr nejdříve ve věku 9 týdnu věku štěňat.

Všechna štěňata musí být odčervena, mít základní očkování, vystavený Euro pas a identifikační označení mikročipem .

Hlášení vrhu musí obsahovat:

 • jméno a adresu chovatele, název jeho chovatelské stanice
 • číslo krycího listu

-6-

 • datum narození štěňat
 • způsob porodu
 • údaje o vrhu (počet, pohlaví, váha, mrtvě narozená štěňata, uhynulá štěňata, vadná štěňata, barva štěňat. V téže lhůtě je chovatel povinen podat hlášení stejného obsahu majiteli krycího psa.

Zástupce Spolku je oprávněn překontrolovat vrh a vzniklé náklady hradí chovatel v plné výši.

Nezastihne-li kontrola fenu a všechna štěňata (kromě nadpočetných) v péči chovatele nebo na ohlášeném místě, považuje se tato skutečnost za porušení Zápisního řádu. Chovatel, který neumožní kontrolujícímu řádnou kontrolu vrhu porušuje Zápisní řád. Kontrolu provádí hlavní poradce, dílčí poradce nebo jimi pověřený člen Výboru nebo Spolku, který je sám již zkušeným chovatelem.

Závady, které při kontrole vrhu eventuelně zjištěny, musí být písemně zaznamenány a předány do tří dnů od kontroly hlavnímu poradci chovu. Závady musí být chovatelem neprodleně odstraněny.

Žádost o zápisová čísla /formulář/stáhne chovatel na stránkách klubu www.spic.cz. ve věku štěňat cca 3-4 týdny a odešle PK ČMKU. . Štěňata označujeme čipováním. Vyplněná žádanka s přidělenými zápisovými čísly a čísly čipů, potvrzením veterináře a další dokumentace k vrhu musí být v písemné nebo čitelné digitální podobě odeslána poradci chovu nejpozději do 12 týdnů věku štěňat. Poradce ji postoupí PK ČMKU k vystavení průkazu původu.

Chovatel má při prodeji štěňat uzavřít s novým majitelem písemnou smlouvu a v ní popsat všechny nedostatky, patrné v době odběru štěněte. Cena štěněte je věcí dohody mezi chovatelem a kupujícím. Chovatel je povinen informovat nové majitele štěňat o základech péče o štěně a informovat nové majitele o existenci KCHŠ a kontaktní adrese Spolku.

Přeprava štěňat musí být v souladu s aktuálně platnými zákony, vyhláškami a směrnicemi na ochranu zvířat.

Průkaz původu

Průkaz původu psa je čtyřgenerační, je dokladem o původu jedince, vystaven Plemennou knihou na formuláři uznaném FCI, označeném hologramem a znakem FCI a ČMKU. Pro každého jedince je vystaven originál průkaz původu a je nedílnou součástí dokumentace každého jedince. Průkaz původu musí obsahovat identifikační údaje o psu/feně:

 • plemeno
 • jméno a chovatelská stanice
 • pohlaví
 • číslo zápisu
 • datum narození
 • tetování/čipování
 • druh a barvu srsti
 • údaje o chovateli včetně adresy a podpisu
 • údaje o majiteli včetně podpisu
 • razítko a podpis Plemenné knihy

-7-

Zápis do průkazu původu smí provádět pouze příslušná pracoviště ČMKU. Zápisy z výstav, svodů, bonitací a další poznámky provádějí k tomu oprávněné osoby.

 1. Import

Dovezený jedinec veden v plemenné knize Spolku za účelem chovu, musí splňovat platné chovatelské podmínky Spolku včetně zápisu v PK ČMKU.

Při dovozu březí feny je nutno předložit Spolku smlouvu o prodeji feny, kopii průkazu původu včetně dokladu o chovnosti feny a psa v zemi původního majitele. Tyto doklady nahrazují krycí list, pokud tento není v dané zemi zaveden. Před žádostí o zápisová čísla vrhu musí být fena zapsána v PK ČMKU.

Při registraci takového vrhu se dále postupuje stejně, jako u tuzemských jedinců . V případě dalšího vrhu importované feny musí být fena předvedena řádně na bonitaci a uznána v ČR chovnou.

 1. Export

Dle řádu ČMKU je pro každého vyváženého jedince nutno nechat vystavit exportní průkaz původu, který lze vystavit pouze pro fyzickou osobu.

© 2022

Klub chovatelů špiců ,z.s. (KCHŠ

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row]

Bonitační řád 

Základní ustanovení

Účelem bonitačního řádu je stanovení jednotných směrnic pro pořádání a organizace bonitací a pro činnost bonitační komise Spolku. 

2.Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o exteriérových a povahových vlastnostech v porovnání s platným standardem FCI a na základě posouzení rodokmenové hodnoty bonitovaného jedince slouží k určení jeho chovné upotřebitelnosti v rámci chovu. Je vodítkem pro chovatele i poradce chovu pro výběr chovných párů. 

 1. Úspěšné absolvování bonitace je základní podmínkou pro zařazení bonitovaného jedince do chovu FCI. 
 2. Bonitace je platná pro celý život chovného jedince a je možné ji opakovat pouze se svolením Výboru spolku na základě podstatných důvodů. Opakování bonitace může na základě písemné nebo emailové žádosti majitele, kterou schválí hlavní poradce chovu, povolit Výbor.

 

 1. Bonitace provádí tříčlenná, hlavním poradcem Spolku určená komise, která se skládá z posuzovatele exteriéru bonitovaného plemene, hlavního nebo jednoho z dílčích poradců chovu a člena Výboru Spolku. Bonitace je prováděna výhradně na základě platných standardů FCI. Výsledek bonitace se zapisuje do průkazu původu jako „chovný“ nebo „nechovný“, podepisuje jej posuzovatel exteriéru a stvrzuje razítkem Klubu. Bonitační karta musí být po ukončení každé jednotlivé bonitace zvířete podepsána posuzovatelem, jedním z členů bonitační komise a majitelem bonitovaného zvířete.

Bonitace nabývá platnosti  s těmito doklady:

 • Bonitační karta podepsaná bonitační komisí a majitelem zvířete
 • Oficiální výsledek vyšetření patell (NŠ – ráz trpasličí/pomeranian, malý a střední)
 • Oficiální výsledek vyšetření DKK (NŠ – ráz velký a vlčí)
 • Výsledek DNA
 • Doklad o zaplacení

 Majitele bonitovaného jedince může zastoupit jím pověřená osoba, která zvíře na bonitaci předvádí. Pověřená osoba se prokáže plnou mocí a zároveň má podpisové právo majitele. Plná moc zůstává přiložena k bonitační kartě. Majitel bonitovaného zvířete obdrží jeden výtisk bonitační karty. 

 1. V případě absolvování bonitace s výsledkem chovný s podmínkou, se u jedince dále řídíme podmínkami uvedenými v bonitační kartě při bonitaci. 
 2. Posuzování na bonitaci musí být prováděno podle platné bonitační karty vydané Spolkem. Aktuální bonitační karta je přílohou bonitačního řádu. Každý bonitovaný jedinec musí být identifikován na základě čipu, popřípadě čitelného tetování. Bez platné identifikace nelze jedince uchovnit. 
 3. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání k Výboru Spolku. Musí tak učinit nejpozději do 14ti dnů po konání bonitace doporučeným dopisem nebo emailem, ve kterém uvede podrobně důvody svého odvolání, a který zašle na adresu jednatele Spolku. Výbor spolku může v případě opodstatněných důvodů tohoto odvolání povolit předvedení zvířete na dvou časově nejbližších konaných bonitací. 
 4. Odložení bonitace – v případě nevyzrálého jedince lze bonitaci na doporučení bonitujícího odložit. S tímto odkladem musí písemně souhlasit majitel bonitovaného jedince. Odložit bonitaci lze jen jednou. Dokončení přerušeného procesu bonitace nebo kompletní rebonitaci je oprávněn provést pouze ten klub, u kterého byla bonitace započata/provedena. 

Odstoupení – od bonitace je možné v průběhu bonitace odstoupit na přání majitele. 

 1. Pokud bonituje svého psa/fenu člen bonitační komise, musí ho zastoupit v bonitační komisi další člen výboru, nebo poradce chovu. 
 2. Předbonitace –  lze přihlásit psa na předbonitaci pro případ kontroly chrupu, nebo výšky. 
 3. Každá bonitace, předbonitace i rebonitace je zpoplatněna dle platného ceníku spolku KCHŠ.

Všeobecná ustanovení 

 1. Bonitace se mohou zúčastnit pouze jedinci splňující podmínky Zápisního řádu Spolku, kteří se mohou vykázat řádným průkazem původu FCI s platnou přeregistrací v ČMKU a jsou v trvalém držení majitele. Spolumajitel musí doložit písemnou smlouvu, ze které musí vyplývat kdo je oprávněn vystupovat jako majitel. 
 2. U importovaného jedince je povinností majitele předvést jej k posouzení i tehdy, byl-li v zemi, odkud byl vyvezen, uznán jako „chovný“. 
 3. Bonitace se mohou účastnit pouze zdravá zvířata. 
 4. Posuzovatel je oprávněn vyloučit z posuzování psa špinavého, nevyčesaného nebo zahmyzeného, či psa, který viditelně neodpovídá správnému výživovému stavu. Musí se nechat prohlédnout posuzovatelem, změřit výšku, zkontrolovat chrup a u samců varlata. V případě agresivity je posuzovatel oprávněn uznat psa nechovným. 

       Na bonitaci nesmí být předveden pes s jakoukoliv nepovolenou kosmetickou úpravou      barvení, lakování srsti, drápů apod. Jedinou výjimku tvoří obvyklá střihová úprava. 

 1. Na bonitaci může být předvedena i háravá fena za předpokladu, že bude bonitována mimo pořadí tak, aby nedošlo k narušení psychiky ostatních psů. 

Přihlášky na bonitaci – oznámení bonitace 

 1. Pořadatel bonitací je Spolek, který koná 4 a více bonitací ročně. 
 2. Spolek oznamuje termíny bonitací všem členům Spolku na webových stránkách Spolku – www.spic.cz(rubrika bonitace). 

Individuální bonitace 

 1. Žádost o individuální bonitaci posílá žadatel hlavnímu poradci chovu, který jmenuje bonitační komisi, pro každou individuální bonitaci zvlášť. 
 2. Náklady na individuální bonitaci platí žadatel Spolku (náklady na cestovné posuzovatele, bonitační komise, posudečné). 

Povinnosti pořadatele bonitace 

 1. Zajistit v dostatečným předstihu  před konáním bonitace nominaci posuzovatele + bonitační komisi. Zajistit vhodné místo pro konání bonitace se zřetelem k prostoru, světlu, dostupnosti a ostatním pracovním podmínkám bonitační komise i se zřetelem k přiměřenému pohodlí  bonitovaných jedinců a jejich majitelů. 
 2. Zajistit na den konání bonitace přítomnost všech členů bonitační komise, dále pak členů Výboru, kteří mají organizační zajištění bonitace na starosti. 
 3. Zveřejnit seznam chovných jedinců na stránkách klubu v sekci pro členy nejpozději do 3 měsíců od konání bonitace a pravidelně doplňovat databázi jedinců.
[/et_pb_section]