Klubové řády a předpisy

STANOVY

Stanovy spolku Klub chovatelů špiců, z.s.

I. Základní ustanovení, název a sídlo Spolku

 1. Spolek je samosprávným, samostatným, nepolitickým a dobrovolným svazkem členů, který rozvíjí svou činnost na demokratických principech v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky a těmito stanovami.
 2. Název spolku je Klub chovatelů špiců, z.s. (dále pro účely těchto stanov též je „Spolek“).
 3. Spolek používá oficiální zkratku KCHŠ.
 4. Sídlem spolku je Žantov 29, Kněžmost 294 02.
 5. Spolek využívá při své činnosti znak (logo) a jeho grafické obdoby.

II. Účel Spolku

1. Spolek je dobrovolným, neziskovým a nepolitickým svazkem, zájmovým sdružením chovatelů, majitelů a přátel plemen FCI ve Spolku zastřešených. Hlavním účelem Spolku je sdružovat, umožňovat a rozvíjet kynologickou činnost. Propagovat zastřešená plemena a maximálně dbát na zdraví a dobré životní podmínky zvířat držených členy spolku. Dodržovat aktuálně platné zákonné normy ČR v oblasti ochrany zvířat. Spolek není oprávněn vyvíjet činnost za účelem dosažení zisku. Cílem je též povzbuzovat, udržovat a dále rozvíjet dobré vztahy mezi členy Spolku.

Hlavní činností Spolku je uspokojování a ochrana společného zájmu, k jehož naplňování je spolek založen, za tímto účelem dochází k vytváření členské základny, kdy touto činností je zejména:

1.1. poskytování chovatelského servisu svým členům a osobám, se kterými má Spolek uzavřenu smlouvu o poskytování chovatelského servisu,

1.2. aktivní podpora členů, kontrola řádného chovu pořádání kynologických akcí, výstav a jiných akcí v zájmu rozvoje a podpory společného zájmu,

1.3. umožnění vzdělávání a rozšiřování znalostí z oblasti kynologie,

1.4. naplňování cílů FCI dodržování stanov tohoto Spolku,

1.5. vydávání a distribuce publikací a jiných informativních materiálů,

1.6. spolupráce s podobně zaměřenými spolky a organizacemi,

1.7. hájení zájmu spolku.

Vedlejší hospodářskou činností Spolku, která směřuje k podpoře hlavní činnosti Spolku nebo k hospodárnému využití spolkového majetku je:

 • zprostředkování obchodu a služeb,
 • pronájem a půjčování věcí movitých,
 • reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
 • provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení.

2. Případný zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy Spolku.

III. Členství

1. Členy Spolku se mohou stát fyzické osoby starší 18.ti let, občané České republiky i cizinci.

2. Spolek vede seznam svých členů, který je uložen v sídle Spolku a je přístupný členům Spolku pouze na oficiálním webu v uzavřené sekci pro členy.

3. Členství vzniká doručením řádné přihlášky a dokladu o zaplacení členského příspěvku a tímto vyjádřený souhlas se stanovami Spolku. V opodstatněných případech může Výbor rozhodnutím většiny svých členů přijetí za člena žadateli odmítnout, a to do jednoho měsíce od doručení přihlášky s uvedením důvodů, které k tomuto rozhodnutí Výbor vedly. V tom případě je žadatel o členství neprodleně informován a případně již zaplacený členský příspěvek je mu vrácen. Neúspěšný žadatel o členství se může proti rozhodnutí Výboru odvolat do jednoho měsíce od doručení rozhodnutí o nepřijetí za člena k členské schůzi. Do rozhodnutí členské schůze platí rozhodnutí Výboru o zamítnutí členství.

4. Členská schůze Spolku může udělit čestné členství fyzickým osobám a právnickým osobám, které přispěly k všestrannému rozvoji Spolku nebo k podpoře a šíření hodnot, které Spolek hájí.

5. Členství ve Spolku zaniká:

5.1. vyloučením z rozhodnutí kontrolní komise písemným vystoupením člena ze Spolku,

5.2. nezaplacením členského příspěvku do 31.3. příslušného kalendářního roku,

5.3. úmrtím člena,

5.4. zánikem Spolku.

6. Zánik členství vystoupením nastává dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení ze spolku matrikáři Spolku.

IV. Vyloučení člena ze Spolku

1. Členství ve Spolku zaniká okamžikem, kdy Kontrolní orgán Spolku přijme rozhodnutí o vyloučení příslušného člena.

2. Důvody pro vyloučení člena ze Spolku jsou:

a. hrubé poškozování dobré pověsti Spolku,

b. opakované neplnění členských povinností podle stanov a interních předpisů Spolku,

c. ohrožování nebo maření plnění cílů Spolku.

2. Pokud došlo k zániku členství ve Spolku dle tohoto článku, nemá bývalý člen Spolku právo na vrácení, ani částečné, členského příspěvku, který již byl za příslušný kalendářní rok uhrazen.

3. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení v písemné formě (e-mailem) navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze Spolku. Členská schůze může zrušit rozhodnutí Kontrolní komise Spolku.

V. Práva a povinnosti členů vůči spolku

1. Členové Spolku mají zejména právo:

1.1. účastnit se aktivit Spolku (požívat všech výhod, které poskytuje členství ve Spolku, účast na akcích pořádaných Spolkem),

1.2. při ukončení členství písemně požádat o výmaz osobních údajů z matriky Spolku – účastnit se a hlasovat na členské schůzi,

1.3. navrhovat své zástupce do orgánů Spolku,

1.4. volit a být volen do orgánů Spolku,

1.5. obracet se na orgány Spolku se svými podněty, návrhy a připomínkami sdělovat matrikáři spolku své aktuální osobní a kontaktní údaje nutné pro řádný chod Spolku ( v rozsahu dle přihlášky).

2. Členové Spolku jsou povinni zejména:

2.1. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku,

2.2. usilovat o dobré jméno Spolku a šetřit a chránit majetek, který slouží k zabezpečení spolkové činnosti,

2.3. dodržovat platnou legislativu ČR v oblasti držení zvířat a ochrany jejich zdraví a životních podmínek,

2.4. řádně a včas platit poplatky spojené s členstvím ve Spolku, jím pořádaných akcí a administrativou spojenou s chovem,

3. Čestní členové se mohou účastnit zasedání členské schůze i zasedání jiných orgánů Spolku s hlasem poradním. Jsou zproštěni platit členské poplatky.

4. Orgány spolku mohou vnitřními předpisy rozšířit práva a povinnosti členů, a to v souladu se stanovami, právním řádem České republiky.

VI. Orgány spolku

Orgány Spolku jsou:

1. Členská schůze

2. Výbor

3. Kontrolní komise

VII. Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.

2. Členskou schůzi svolává Výbor Spolku nejméně jednou za rok, a to po vyhotovení účetní závěrky. Den, místo konání a program zasedání oznámí Výbor Spolku sdělením (pozvánkou) na informačním webu Spolku, nejméně třicet dní před termínem členské schůze. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat čas a program, jednání členské schůze (způsob jednání per rollam nebo elektronicky a v případě, že se bude konat prezenčně, tak musí být uvedeno místo konání). Pozvánka může být zaslána členům formou e-mailové pozvánky zaslané na e-mailové adresy členů Spolku uvedené v seznamu členů.

3. Členskou schůzi řídí předseda Výboru Spolku, případně jiný člen Výboru pověřený jeho předsedou.

4. Členská schůze je usnášeníschopná za účasti nejméně nadpoloviční většiny všech členů Spolku. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů.

5. Účastníkem členské schůze s hlasovacím právem je každý člen Spolku. Každý člen Spolku má jeden hlas a nemůže-li být osobně na členské schůzi přítomen, smí se nechat zastoupit na základě udělené písemné plné moci. Počet plných mocí je na jednoho delegáta omezen na 5.

6. Vyhotovení zápisu z jednání členské schůze zajišťuje pověřený člen Výboru.

7. Schůze i jakákoliv komunikace mezi členy či orgány Spolku může být vedena elektronicky. Hlasování na členské schůzi či v rámci Výboru může být provedeno tzv. per rollam, tedy mimo zasedání členské schůze či Výboru. Pokud jde o členskou schůzi, bude způsob komunikace, resp. hlasování uveden na pozvánce. Návrh k rozhodnutí mimo zasedání musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení a údaj o lhůtě, ve které se má člen vyjádřit. Přijatelnými způsoby komunikace na dálku jsou písemná forma, nebo komunikace prostřednictvím e-mailu uvedeného v seznamu členů. Lhůta pro vyjádření člena k návrhu nesmí být kratší než 15 (patnáct)kalendářních dnů od doručení návrhu na rozhodnutí per rollam. Hlasování člena bude platné, pakliže se člen písemně vyjádří s uvedením dne, měsíce a roku, toto učiní emailem, kdy budou akceptovány pouze vyjádření učiněná z e-mailové adresy člena uvedené v seznamu členů Spolku a dokument bude vytištěn a archivován jako příloha o čem bylo hlasováno. S ohledem na počet členů Spolku administrativní i časovou náročnost přípravy zasedání členské schůze se stanoví, že pokud bude po uzavření prezentace na svolaném zasedání členské schůze zjištěno, že tato není usnášeníschopná, bude 30 minut po původně plánovaném začátku řádné schůze, zahájeno náhradní zasedání členské schůze dle ust. § 257 občanského zákoníku, tj. s totožným programem původně svolané členské schůze, kdy náhradní zasedání členské schůze se koná za účasti libovolného počtu členů a rozhodnutí se přijímají nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Spolku včetně plných mocí .

8. Členská schůze rozhoduje o těchto záležitostech:

8.1. schvaluje stanovy Spolku, jejich doplnění a změny,

8.2. volí členy orgánů Spolku ( v případě že je v demisi méně jak polovina členů výboru, může doplnit v rámci Členské schůze členy přímou volbou),

8.3. uděluje čestné členství,

8.4. schvaluje zprávu předsedy Výboru o stavu spolku a jeho činnosti v uplynulém období,

8.5. schvaluje výsledek hospodaření Spolku za předchozí účetní období,

8.6. schvaluje návrh hospodaření Spolku pro nadcházející účetní období a jmenovitě jedná o částkách přesahujících v jednotlivém případě hodnotu 50.000,-Kč,

8.7. schvaluje výborem navrženou výši členského příspěvku a jiných finančních příspěvků členů Spolku,

8.8. rozhoduje o majetkových dispozicích týkajících se Spolku nebo jeho majetku přesahujících v jednotlivém případě hodnotu 50.000,-Kč,

8.9. odvolává jednotlivé členy orgánů Spolku,

8.10. vyhlašuje mimořádné volby do orgánů Spolku,

8.11. rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí orgánů Spolku,

8.12. rozhoduje o zrušení Spolku.

8.2. – 8.8. o výše uvedených bodech rozhoduje Členská schůze nadpoloviční většinou přítomných členů v bodech 8.1. 8.9-8.12. rozhoduje ⅔ většinou.

Majetek Spolku se v případě jeho zrušení a likvidaci rozdělí mezi všechny členy rovným dílem dle zákona po uhrazení všech závazků.

9. Jestliže o to předsedu Výboru písemně požádá alespoň 1/3 členů spolku, může být svolána mimořádná členská schůze. Výbor Spolku svolá mimořádnou členskou schůzi do jednoho měsíce poté. Mimořádná členská schůze je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech spadajících do působnosti řádné členské schůze. Nesvolá-li Výbor na žádost alespoň 1/3 členů Spolku mimořádnou členskou schůzi, má právo ji svolat kterýkoliv člen Spolku.

VIII. Výbor

1. Výbor je statutárním (výkonným) orgánem Spolku, který řídí činnost spolku v souladu se zákonem a těmito stanovami. Výbor má 7 členů, kteří si volí ze svého středu předsedu Výboru (dále jen předseda), místopředsedu, jednatele, ekonoma, matrikáře a hlavního poradce chovu, kdy pro zvolení do funkce je třeba alespoň nadpoloviční většina hlasů členů Výboru.

2. Výbor (jeho jednotliví členové) je volen dle těchto stanov na funkční období (4) let s tím, že opakované zvolení do funkce je možné. Výbor zajišťuje chod Spolku a akce Spolku, rozhoduje o hospodaření v intencích rozhodnutí členské schůze, jedná ve prospěch svých členů. Výbor vede informační web Spolku, zajišťuje informování členů o plánovaných a uskutečněných Kynologických akcích pořádaných Spolkem. Výborové schůze svolává předseda dle potřeby, ale nejméně 4x ročně, výbor je usnášeníschopný za účasti alespoň 5ti (pěti) jeho členů. Hlasy členů mají stejnou váhu. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy. V případě, že odstoupí z funkce méně než ½ členů, budou do výboru Spolku voleni na uvolněna místa noví členové přímou volbou na Členské schůzi. Pokud podá demisi nadpoloviční počet členů a výbor by se stal neusnášeníschopný jsou odstupující členové povinni řádně vykonávat své funkce do doby, než bude možné výbor nahradit. Členové výboru jsou povinni po ukončení funkčního období bez zbytečného odkladu předat agendu svým nástupcům, resp. zbylým členům výboru, popřípadě Kontrolní komisi.

Členové výboru vykonávají tyto funkce:

2.1. Předseda

– zastupuje Spolek navenek a jedná jeho jménem. Podepisuje za něj tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.

Předsedovi náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Spolku.

 • podepisuje spolu s ekonomem nebo jednatelem písemnosti finanční povahy,
 • svolává a řídí schůze Výboru,
 • pověřuje ostatní členy Výboru činnostmi aktuálně potřebnými pro chod Spolku – je zodpovědný ze své činnosti členské schůzi,
 • je-li tu nebezpečí z prodlení, spolu s jednatelem může řešit a schválit neodkladné záležitosti Spolku a následně je předložit na nejbližší schůzi Výboru k dodatečnému schválení,
 • uzavírá s nečleny smlouvu o poskytnutí chovatelského servisu. V odůvodněných případech může uzavření smlouvy odmítnout. Důvod odmítnutí bude uložen u matrikáře Spolku.

2.2. Místopředseda

– zastupuje dočasně nepřítomného či výkonu funkce neschopného předsedu nebo jedná jeho jménem v takových situacích a to se všemi právy a povinnostmi předsedy.

2.3. Jednatel

 • z pověření předsedy zastupuje Spolek a jedná jménem Spolku (bez práva podepisovat právně významné listiny, právo jednat a zavazovat Spolek náleží výlučně předsedovi, event. ve výjimečných výše uvedených situacích místopředsedovi),
 • vede, podepisuje a archivuje korespondenci Spolku, zodpovídá za její včasné vyřízení – vyhotovuje zápisy ze schůzí Výboru, Členské schůze a dalších jednání a do 14 dnů zápis předloží ke schválení a zveřejnění na internetových stránkách Spolku nebo v tisku. – ve spolupráci s ostatními členy Výboru vyhotovuje zprávu o činnosti Spolku – spolupodepisuje doklady finanční povahy,
 • spolurozhoduje s předsedou o neodkladných záležitostech Spolku.

2.4. Ekonom

 • zodpovídá za hospodaření Spolku a péčí o svěřené prostředky,
 • archivuje nebo předává účetní firmě a proplácí prokázané náklady na chod Spolku – členské schůzi předkládá výsledek hospodaření Spolku a návrh hospodaření na následující rok,
 • spolupracuje a kontroluje činnost firmy zpracovávající účetnictví Spolku včetně včasného podání daňového přiznání a dalších náležitostí spojených a financemi Spolku, které ukládají zákonné normy a ukládání do sbírky listin rejstříkového soudu
 • vede soupis majetku Spolku včetně kopií pokladních dokladů k němu se vztahujících – odpovídá za řádné vedení účetnictví.

K účtu Spolku mají podpisové právo předseda, místopředseda, jednatel a ekonom.

Změnu bankovního účtu a banky schvalují písemně předseda a jednatel.

2.5. Matrikář

 • postupuje podle GDPR,
 • přijímá přihlášky nových členů, vede evidenci členů, na písemnou žádost provádí výmaz či změnu osobních údajů (bývalých) členů,
 • hlásí nové členy Výboru,
 • vede elektronickou komunikaci se členy Spolku (pozvánky, propozice a další info),
 • poskytuje seznam členů pro potřeby poradců chovu nebo ostatním členům Výboru případně členům Spolku, kteří byli pověřeni činností související s chodem Spolku (např. Výstavní katalogy, správa databáze, správa archivu).

Seznam členů je neveřejný, přístupný pouze na webových stránkách Spolku v sekci pro členy. Údaje nesmí být žádným členem kopírovány nebo použity k jiným účelům, než pro které byly Spolku poskytnuty.

2.6. Hlavní poradce chovu

 • zodpovídá za dodržení hlavního cíle Spolku,
 • jmenuje a odvolává dílčí poradce chovu, kteří nemusí být členové Výboru – navrhuje Výboru čekatele na rozhodčího,
 • navrhuje Výboru rozhodčí na výstavy pořádané klubem,
 • předává podklady o chovu cestou informačních materiálů Spolku (web, členská schůze atd.),
 • vede evidenci smluv o poskytování chovatelského servisu nečlenům a poskytuje informaci příslušným poradcům.

2.7., 8., 9. Členové výboru

 • ostatní členové výboru jsou dle potřeby pověřování úkoly nutnými pro chod Spolku funkcionáři Výboru.

Nový Výbor musí nejpozději do 14ti dnů svolat ustavující schůzi, na které jsou zvoleni jednotliví kandidáti do funkcí. Agenda mezi novým a odstupujícím výborem musí být předána nejpozději na ustavující schůzi.

3. Mandát člena výboru zaniká:

3.1. uplynutím období, na něž byl zvolen,

3.2. vzdáním se mandátu,

3.3. odvoláním členskou schůzí,

3.4. úmrtím.

IX. Ostatní orgány spolku

9.1. Kontrolní komise

Komise je tříčlenná, vzešlá z voleb. Na své ustavující schůzi si zvolí svého předsedu, který má právo se účastnit schůzí Výboru s hlasem poradním. Jestliže některý člen komisí odstoupí, na jeho místo je člen kooptován.

Komise podává zprávu o své činnosti členské schůzi.

Kontrolní komise kontroluje činnost a hospodaření Spolku. Při zjištění závad vydá usnesení.

Jestliže je vedeno kárné řízení s kterýmkoliv členem Spolku, který porušil Stanovy nebo Směrnice Spolku, musí být tento předem informován o projednávané záležitosti a musí mu být umožněno se hájit. Z kárného jednání musí být archivován zápis. Proti rozhodnutí se lze odvolat k Členské schůzi.

Kontrolní komise neřeší spory, které spadají pod občanskoprávní řízení.

Dílčí poradci chovu

 • zajišťují v co nejkratší době, podle přidělených rázů případně zastřešených plemen, administrativu nutnou k chovu včetně komunikace s plemennou knihou viz Směrnice,
 • zodpovídají za dodržování normativ vztahujících se k chovu, které vyhlásí Spolek,
 • vedou evidenci chovných zvířat, vydaných krycích listů a další administrativy chovu,
 • jsou schopni, a ochotni poradit s výběrem krycího psa začínajícím chovatelům,
 • povolují experimentální krytí, jestliže neodporuje zdravotním požadavkům na spojení dvou jedinců nebo nepřekračuje koeficient příbuznosti,
 • povolují krytí, které žádá chovatel na základě doporučení veterinárního lékaře. Doporučení veterinárního lékaře musí být k žádosti o vystavení KL doloženo a archivováno.

X. Volby

Každý člen Spolku je oprávněn kandidovat do Výboru nebo Komisí. Svým souhlasem s kandidaturou stvrzuje, že bude-li zvolen, bude vykonávat svěřenou funkci podle svých nejlepších schopností. Funkční období je 4 let. Volby jsou vyhlášeny alespoň 3 měsíce před ukončením funkčního období. V případě mimořádných voleb jsou vyhlášeny bez zbytečného odkladu.

Výbor navrhne tříčlennou volební komisi, která podléhá schválení Kontrolní komise. Členové volební komise nesmí být zároveň členové Výboru a Komise a sami kandidovat.

Volební komise si zvolí svého předsedu, prostřednictvím matrikáře informuje členskou základnu.

Vyzve kandidáty k přihlášení do voleb. Počet kandidátů není omezen. Po 30ti denní lhůtě uzavře počet kandidátů a zveřejní jejich jména na informačním webu Spolku.

Volby jsou anonymní, buď písemnou formou, nebo elektronicky.

Po sečtení hlasů jsou vyhlášeny výsledky voleb na informačním webu Spolku. Proti výsledkům voleb se lze odvolat nejpozději do 7 dnů po jejich vyhlášení ke Kontrolní komisi. Za řádný průběh voleb odpovídá volební komise.

XI. Doplňující a závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení členskou schůzí Spolku.

2. V případě, že jakékoli ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.

3. Všechny zápisy ze schůzí orgánů Spolku musí být do 14ti dnů zveřejněny na webu Spolku.

4. Příjmy Spolku tvoří zejména:

 • poplatky členů,
 • podíl z poplatků vystavených průkazů původu PK ČMKU,
 • podíl z příjmu za pořádání kynologických akcí,
 • sponzorské dary.

5. Výdaje tvoří zejména:

 • poplatky za členství Spolku v ČMKU,
 • úhrada nákladů spojených s administrativou Spolku,
 • úhrada výdajů spojených s pořádáním kynologických akcí,
 • úhrada za zpracování účetnictví a webu.

Bonitační řád

Bonitační řád
Základní ustanovení

 1. Účelem bonitačního řádu je stanovení jednotných směrnic pro pořádání a organizace bonitací a pro
  činnost bonitační komise Spolku.
 2. Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o exteriérových a
  povahových vlastnostech v porovnání s platným standardem FCI a na základě posouzení rodokmenové
  hodnoty bonitovaného jedince slouží k určení jeho chovné upotřebitelnosti v rámci Spolku. Je
  vodítkem pro chovatele i poradce chovu pro výběr chovných párů.
 3. Úspěšné absolvování bonitace je základní podmínkou pro zařazení bonitovaného jedince do chovu v
  rámci Spolku.
 4. Bonitace je platná pro celý život chovného jedince a je možné ji opakovat pouze se svolením
  Výboru Spolku na základě podstatných důvodů. Opakování bonitace může na základě žádosti
  hlavního poradce chovu povolit a nařídit Výbor u toho jedince, jehož potomstvo projevuje určité
  exteriérové nedostatky nebo u kterého je nutno zjistit odpovídající výživový a zdravotní stav, případně
  ověřit určitou vlastnost.
 5. Bonitace provádí tříčlenná, hlavním poradcem Spolku určená komise, která se skládá z
  posuzovatele exteriéru bonitovaného plemene, hlavního nebo jednoho z dílčích poradců chovu a člena
  Výboru Spolku. Bonitace je prováděna výhradně na základě platných standardů FCI. Výsledek
  bonitace se zapisuje do průkazu původu jako „chovný“ nebo „nechovný“ a podepisuje jej posuzovatel
  exteriéru a stvrzuje razítkem. Bonitační karta musí být po ukončení každé jednotlivé bonitace zvířete
  podepsána posuzovatelem, jedním z členů bonitační komise a majitelem bonitovaného jedince, čímž
  nabývá bonitace platnosti. Majitele bonitovaného jedince může zastoupit jím pověřená osoba, která
  zvíře na bonitaci předvádí. Majitel bonitovaného jedince obdrží jeden výtisk bonitační karty.
 6. Posuzování na bonitacích musí být prováděno podle platné bonitační karty vydané Spolkem. Každý
  bonitovaný jedinec musí mít čitelné tetovaní nebo čip. Bez platné identifikace nelze jedince uchovnit.
 7. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání k Výboru
  Spolku. Musí tak učinit nejpozději do 14 dnů po konání bonitace doporučeným dopisem, ve kterém
  podrobně uvede důvody svého odvolání, a který zašle na adresu jednatele Spolku. Výbor Spolku může
  v případě opodstatněných důvodů tohoto odvolání povolit předvedení zvířete na časově nejbližší
  konané bonitaci, přičemž jmenovitě určí zvláštní bonitační komisi, jednotlivě pro každý takový případ.
  8.Odložení bonitace – v případě nevyzrálého jedince lze bonitace odložit. S tímto odkladem musí
  písemně souhlasit majitel bonitovaného jedince. Odložit bonitaci lze jen jednou.
  Všeobecná ustanovení
 8. Bonitace se mohou zúčastnit pouze jedinci splňující podmínky Chovatelského a Zápisního řádu
  Spolku, kteří se mohou vykázat řádným průkazem původu, a kteří jsou v trvalém držení majitele.
 9. U importovaného jedince je povinností majitele přivést jej k posouzení i tehdy, byl-li v zemi,
  odkud byl vyvezen, uznán jako chovný.
 10. Bonitace se mohou zúčastnit pouze zdravá zvířata.
 11. Posuzovatel je oprávněn vyloučit z posuzování psa špinavého, nevyčesaného nebo zahmyzeného.
  Na bonitaci nesmí být předveden pes s jakoukoliv kosmetickou úpravou – barvení, lakování srsti,
  drápů atp. Jedinou výjimku tvoří obvyklá střihová úprava.
 12. Na bonitaci může být předvedena i háravá fena za předpokladu, že bude bonitována mimo pořadí
  tak, aby nedošlo k narušení psychiky ostatních psů.
  Přihlášky na bonitaci – oznámení bonitace
 13. Pořadatelem bonitací je Spolek, který koná 4 a více bonitací ročně. Spolek je povinen plánovat
  bonitace tak, aby podchytily co největší počet zvířat vstupujících do věku k bonitaci opravňujícímu.
 14. Spolek oznamuje každoročně termíny konání bonitací všem členům Spolku pomocí klubového
  Zpravodaje a na klubových stránkách www.spic.cz (rubrika chov –bonitace).
 15. Vzhledem k možnosti členství občanů jiných států v Spolku může být u zvířete takového člena
  provedena bonitace, která má ovšem platnost výhradně na území České republiky.
  Individuální bonitace
 16. Žádost o individuální bonitaci posílá žadatel hlavnímu poradci chovu, který jmenuje bonitační
  komisi, pro každou individuální bonitaci zvlášť.
 17. Náklady na individuální bonitaci platí žadatel Spolku (náklady na cestovné posuzovatele, bonitační
  komise, posudečné).
  Povinnosti pořadatele bonitace
 18. Zajistit nejméně 4 týdny před konáním bonitace nominaci posuzovatele. Zajistit vhodné místo pro
  konání bonitace se zřetelem k prostoru, světlu a ostatním pracovním podmínkám bonitační komise i se
  zřetelem k přiměřenému přijetí bonitovaných jedinců i jejich majitelů.
 19. Zajistit na den konání bonitace přítomnost všech členů bonitační komise, dále pak členů Výboru,
  kteří mají organizační zajištění bonitace na starosti.
 20. Zajistit zpracování výsledků bonitace chovných psů a fen pro potřeby chovatelů tak, aby byly
  předány ke zveřejnění na webových stránkách Spolku a v klubovém Zpravodaji nejdéle do 3 měsíců
  od konání bonitace.
 21. Vést přehled o jedincích, kteří se bonitace účastnili, provést prostřednictvím
  dílčích poradců zhodnocení výsledků bonitace s perspektivním zaměřením k dalšímu chovu.

Zápisní řád

Zápisní řád Spolku
Účel
Účelem zápisního řádu je zajištění jednotných podmínek pro chov a registraci čistokrevných psů
především plemene NĚMECKÝ ŠPIC, případně dalších plemen v rámci Spolku v České republice.
I. Chovatel

 1. Chovatelem ve smyslu tohoto zápisního řádu je majitel chovné feny, jehož chovatelská stanice je
  registrována v FCI pod mezinárodně chráněným názvem.
 2. Majitel krycího psa ve smyslu tohoto Zápisního řádu je majitel chovného psa, registrovaného v
  rejstříku chovných jedinců Spolku.
 3. Právní vztahy, které vyplývají z vlastnictví psa nebo feny, z poměru mezi majitelem krycího psa a
  chovatelem a nabyvatelem jeho štěňat se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku.
 4. Každý chovatel i majitel krycího psa se v souladu se smyslem a cíli Spolku zavazuje, že nebude
  odchovávat psy žádného plemene bez průkazu původu. Chovatel je povinen zajistit, aby v objektu jím
  používaném k chovu nebyl současně provozován chov psů bez průkazu důvodu.
 5. Spolek je oprávněn svými orgány soustavně kontrolovat a sledovat:
  a) zda jsou chovní jedinci v trvalém držení majitele, s výjimkou zvířat smluvně zapůjčených k
  chovatelským účelům.
  b) v jakých podmínkách (ustájení, zacházení, výživa, hygiena apod.) jsou chovní jedinci a v jakém
  zdravotním stavu se nacházejí.
  c) jaké podmínky má chovatel pro odchov štěňat.
  Odchov štěňat v rámci Spolku může chovatel provádět pouze tehdy, jsou-li podmínky bodu 5
  uspokojivé.
 6. Spolek je v odůvodněných případech oprávněn dočasně omezit nebo trvale zakázat chov nebo
  zahájit proti chovateli řízení podle Postihového řádu, zjistí-li nedodržení povinností podle článku 5 či
  jiného závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI. Dočasné omezení nebo trvalý
  zákaz chovu nelze obejít převodem chovného jedince na příslušníka rodiny, který převezme
  chovatelskou činnost. Zákaz chovu je možný vyhlásit i na konkrétní chovná zvířata, která jsou
  v držení kárně postihovaného majitele. V případě jejich prodeje nebo zapůjčení je povinen
  postihovaný majitel nového majitele s tímto faktem seznámit.
 7. V případě spoluvlastnictví musí být tento fakt uveden v Plemenné knize ČMKU.
 8. Každá změna majitele chovných jedinců se musí hlásit doporučeným dopisem podepsaným
  předávajícím i přejímajícím do 15 dnů poradci chovu a Plemenné knize. Tato změna musí být uvedena
  i v příslušné rubrice průkazu původu psa.
 9. Přešla-li březí fena do vlastnictví jiného chovatele, přísluší novému majiteli a tím i chovateli
  veškerá práva a povinnosti s odchovem.
 10. Zemře-li chovatel v době březosti své feny, může se vrh zapsat buď na chovatelskou stanici
  zemřelého nebo na chovatelskou stanici nového majitele (chovatele).
  II. Chovní jedinci
 11. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci (němečtí nebo jiní špicové a plemena zastřešená
  Spolkem), kteří splnili podmínky pro zařazení do chovu a jsou vedeni v rejstříku chovných zvířat. Pro
  ověření identity chovných jedinců je Výbor Spolku na návrh hlavního poradce chovu oprávněn nařídit
  krevní zkoušku.
 12. Pro zařazení psa nebo feny do chovu musí být splněny všeobecné podmínky tohoto Zápisního řádu.
 13. Zásadně se vyžaduje:
  a) čistokrevnost osvědčená průkazem původu
  b) dodržení stanovené věkové hranice
  c) získání chovné způsobilosti bonitací
 14. Reprodukce chovných zvířat je přípustná:

 • u malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 14. měsíce věku až do dne
  ukončeného 8. roku věku u fen, u psů ode dne ukončeného 14. měsíce věku doživotně.
 • u velkých plemen nad 50 cm výšky ode dne ukončeného 17. měsíce věku až
  do dne ukončeného 8. roku věku u fen, u psů ode dne ukončeného 17. měsíce věku doživotně.
 • u fen, které ukončily 8. rok věku, je možné zabřeznutí (další krytí) pouze na základě potvrzení
  veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost
  umožňuje bez nadměrných rizik. Toto je podmíněno též schválením příslušného Spolku

 1. Spolek je oprávněn prověřovat chovnou způsobilost již chovných jedinců individuálně například při
  příležitosti bonitace, přičemž se posuzuje změna v exteriéru, kondice, zdravotní stav a kvalita
  potomků. Předvolání k tomuto posouzení schvaluje Výbor Spolku na žádost hlavního poradce chovu.
 2. Zařazení do rejstříku chovných jedinců provádí Plemenná kniha u chovných psů a fen bezprostředně
  po uchovnění. Dokladem je zápis o chovnosti v průkazu původu.
 3. Do registru Plemenné knihy mohou být zapsáni pouze jedinci prokazatelně pocházející z rodičů
  stejného plemene zapsaných v plemenné knize ČR nebo jiných FCI uznaných plemenných knihách.
  II. Chovatelská stanice
 4. O registraci chovatelské stanice žádá chovatel Registr chovatelských stanic ČMKU. Chovatel na
  předtištěném formuláři napíše 6 různých vhodných názvů chovatelských stanic v rozsahu maximálně 2
  slov plus eventuálně předložky.
 5. O registraci chovatelské stanice žádá chovatel ihned po splnění podmínek uchovnění první feny.
 6. Přihláška o registraci ochrany názvu chovatelské stanice musí dojít nejpozději s doručením hlášení
  prvního vrhu.
 7. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká jeho registrací v FCI, schválený název není
  možno změnit.
 8. Název chovatelské stanice se automaticky váže na odchovy všech chovných fen jednoho majitele
  bez ohledu na plemeno.
 9. Každý první vrh jednotlivého plemene chovatelské stanice nese označení 1 a štěňata z tohoto vrhu
  musí mít nezaměnitelná jména od písmene A. Jména se nesmí v jedné chovatelské stanici opakovat.
 10. Jména dalších vrhů jednoho plemene v dotyčné chovatelské stanici začínají podle abecedně
  následujících písmen.
 11. Veškeré náležitosti chovatelských stanic určuje zápisní řád ČMKU.
  III. Chov a jeho řízení
 12. Chovem rozumíme cílevědomou plemenitbu respektující především zásady genetického zdraví
  jedince i populace.
 13. Druhy chovu: Kontrolovaný chov:

 • V tomto chovu se využívají veškerá zvířata splňující chovné podmínky. Chovatel si navrhuje krycí psy sám nebo o navržení požádá poradce chovu. Poradce chovu smí zamítnout návrh chovatele jen za předpokladu, že takovéto spojení ohrožuje základní chovatelský cíl Spolku. V případě neschválení návrhu chovatele doporučí poradce, pokud je to možné, tři vhodné krycí psy. Chovatel má právo
  odvolání proti rozhodnutí poradce chovu k výboru Spolku.
 • Experimentální chov: Tento druh chovu se používá za účelem dalšího zkvalitnění chovu se zřetelem k vypěstování žádoucích vlastností, jejich upevnění a zdokonalení. Tento chov připouští například spojení chovných párů odlišných velikostních nebo barevných rázů apod. K tomuto chovu mohou být využiti někteří chovní jedinci pouze na písemnou žádost chovatele, kde bude podrobně zdůvodněn chovatelský
  záměr. Chovatel předloží žádost poradci chovu, který ho předloží ke schválení na nejbližší výborové schůzi.
  U experimentálního vrhu bude provedena kontrola do 49. dne věku štěňat. Náklady na tuto kontrolu hradí v plné výši chovatel.

 1. Za řízení chovu v rámci Spolku je vůči členům i ČMKU zodpovědný Výbor Spolku, který zaručuje
  dodržování všech ustanovení tohoto Chovatelského řádu. Řízení chovu provádí prostřednictvím
  hlavního poradce a dílčích poradců chovu, kteří jsou za tuto činnost přímo Výboru zodpovědni.
  IV. Krycí list
 2. Vystavení krycího listu se provádí výhradně na základě písemné žádosti chovatele, podané
  nejpozději osm týdnů před předpokládaným krytím příslušnému dílčímu poradci. Žádost obsahuje
  základní údaje o feně – jméno a chovatelská stanice uvedené v průkazu původu, číslo zápisu a návrh
  krycích psů. Musí být přiložena fotokopie dokladu o zaplacení poplatku za vystavení krycího listu.
 3. Pro zamýšlené krytí v zahraničí platí stejné zásady jako pro krytí v tuzemsku s tím, že chovatel
  předloží v případě vlastního návrhu krycího psa fotokopii průkazu původu společně s dokladem o
  způsobilosti psa k chovu.
 4. Podle počtu vhodných krycích psů určí poradce chovu pro vyžádané krytí jednoho až tři partnery v
  pořadí dle jejich vhodnosti, pokud si chovatel vhodně nevybere jinak.
 5. Zdůvodněné použití úzké příbuzenské plemenitby je na přání, nebo se souhlasem chovatele možné.
  Jedinci, u nichž jsou v příbuzenstvu nebo již existujícím potomstvu známy vážné nedostatky, nesmí
  být k příbuzenské plemenitbě použiti.
 6. Krycí list je základním dokladem o schváleném a uskutečněném krytí a tvoří společně s přihláškou
  vrhu základní dokumentaci. Krycí list nelze doplňovat ani přepisovat bez vědomí poradce chovu, který
  krycí list vystavil.
 7. Krycí list musí obsahovat základní údaje o partnerech, adresy a podpisy jejich majitelů a data krytí.
 8. Krycí list vystavuje poradce chovu v originálu a dvou průpisech, z nichž jeden zůstává trvale v jeho
  bloku jako evidenční.
 9. Originál krycího listu (t.j. č. 1 – určený chovateli) a průpis krycího listu (t.j. č.2 – určený majiteli
  krycího psa) zašle poradce chovu chovateli nejpozději osm týdnů od obdržení žádosti o vystavení
  tohoto krycího listu.
 10. Po uskutečnění krytí a společném podpisu krycího listu zůstává originál krycího listu č. 1 u
  chovatele do doby narození štěňat. Průpisem krycího listu č. 2 hlásí majitel krycího psa uskutečnění
  krytí poradci chovu nejpozději 5 dnů po uskutečnění krytí.
 11. Krycí list se vyplňuje i v případě, kdy oba partneři patří témuž majiteli.
 12. Platnost krycího listu trvá jeden rok od data vystavení, v případě prodloužení chovnosti feny platí
  do konce kalendářního roku.
  VI. Krytí
 13. Ke krytí ve smyslu tohoto Chovatelského řádu smí dojít jen mezi chovnými jedinci, kteří jsou v
  náležitém zdravotním stavu a kondici, na základě platného krycího listu.
 14. Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců, a to včetně vrhů, kdy fena porodí
  pouze 1 štěně (i mrtvé), ideální počet je 1 vrh ročně.
  Dvě po sobě následující krytí nelze uskutečnit:
  a) u vlčích a velkých špiců byl-li ponechán vrh nadpočetný (více než šest štěňat),
  b) u středních, malých a trpasličích byla-li odchována ve vrhu více než čtyři štěňata.
 15. Mezi jednotlivými krycími dny krycího psa u různých chovných fen musí uplynout nejméně dvacet
  čtyři hodiny.
 16. Chovatel i majitel krycího psa jsou povinni být osobně přítomni jako svědci při každém krycím
  aktu. V krajním případě lze připustit zastoupení svědkem.
 17. Krytí chovné feny se provádí, pokud není ujednáno jinak, u majitele krycího psa. Chovná fena musí
  být přivedena ke krytí chovatelem nebo jeho zástupcem.
 18. Krytí jedné feny dvěma psy během jednoho hárání je nepřípustné.
 19. Chovatel a majitel krycího psa vyplní společně příslušné údaje krycího listu, včetně podmínek
  náhrady za krytí a podepíší jeho originál i průpis na znamení svědectví o uskutečněném krytí.
 20. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba k tomu způsobilá
  (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito spermatu určeného
  (dohodnutého) psa nebo spermatu zmraženého nebo chlazeného, s veškerou předepsanou
  dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace smí být použita výhradně mezi
  jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může v souladu s
  Chovatelským řádem FCI povolit Předsednictvo ČMKU .Inseminaci zmraženým nebo chlazeným
  spermatem potvrdí veterinární lékař na předepsaném formuláři ČMKU.
 21. Majitel krycího psa je povinen ohlásit krytí zasláním průpisu krycího listu č. 2 do pěti dnů od
  uskutečněného krytí příslušnému poradci chovu. V případě zahraničního krytí tuto povinnost přejímá
  chovatel, který současně s průpisem krycího listu zasílá též kopii originálu krycího psa včetně dokladu
  o jeho chovnosti. Bez zaslaného průpisu krycího listu nebude vrh štěňat předán k zápisu a majitel
  krycího psa odpovídá za následky.
 22. Chovatel je povinen zaplatit poplatek majiteli krycího psa ve smyslu znění smlouvy sepsané před
  krytím, pokud nebyla sjednána jednorázová částka splatná ihned po krytí. Změní-li se majitel chovné
  feny v době její březosti, je její původní majitel povinen oznámit majiteli krycího psa jméno a adresu
  nového chovatele a tomu pak jméno a adresu majitele krycího psa.
 23. Nezabřezla-li fena a byl-li zaplacen jednorázový poplatek ihned po krytí, má chovatel při příštím
  povoleném krytí nárok na bezplatné krytí týmž psem. Nezabřezne-li fena ani po tomto náhradním
  krytí, nemůže chovatel uplatňovat vůči majiteli krycího psa žádné nároky.
 24. Dojde-li k nežádoucímu krytí feny naprosto nevhodným psem, musí být krytí i vrh hlášeny poradci
  chovu. Hlášení se provede písemně, doplněno příslušným vysvětlením. Vrh se započítává do počtu
  řádných vrhů, ale nebude zapsán do Plemenné knihy. V případě nežádoucího krytí jinak chovatelským
  podmínkám vyhovujícího páru lze vrh po projednání Výborem Spolku a doplnění příslušných
  podkladů k vrhu navrhnout k zapsání Plemennou knihou. Na chovatele je v tom případě uvalena
  peněžitá sankce, jejíž výši stanoví Výbor Spolku.
 25. Při přestěhování majitele krycího psa musí být změna adresy bezodkladně ohlášena příslušnému
  poradci chovu, rovněž tak úhyn krycího psa.
  V. Vrh
 26. Chovatel je povinen pečovat o svou fenu v době březosti a kojení a rovněž o celý vrh až do prodeje
  štěňat tak, aby byl zaručen jejich zdravý vývin. Pokud nemůže mít z vážných důvodů v této době vrh
  ve vlastní péči, musí toto ohlásit hlavnímu poradci chovu písemně a musí zajistit všechny podmínky
  řádné péče o fenu v době březosti, porodu i umožnění kontroly po vrhu.
 27. Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici a ostatním života
  schopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu. Chovatel nesmí neodborně zasahovat do
  průběhu porodu způsobem, který zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte.
  V případě nutnosti je chovatel povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem.
 28. Nezabřeznutí feny je chovatel povinen písemně ohlásit příslušnému poradci chovu nejpozději do
  sedmdesáti pěti dnů od krytí. Spolu s hlášením o nezabřeznutí je nutno vrátit originál krycího listu.
  Výjimkou je opakované krytí u stejného psa v době roční platnosti krycího listu. O nezabřeznutí je
  nutné v termínu sedmdesáti pěti dnů uvědomit i majitele krycího psa. Poradce chovu je oprávněn
  nezabřeznutí feny ověřit.
 29. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50. den po jejich narození. Všechna štěňata musí být
  odčervena proti škrkavkám, mít základní očkování a identifikační označení(buď tetování nebo čip).
 30. Každý vrh musí být hlášen do sedmi dnů písemně poradci chovu.
  Hlášení vrhu musí obsahovat:

 • jméno a adresu chovatele
 • číslo krycího listu
 • datum narození štěňat
 • údaje o vrhu (počet, pohlaví, váha, mrtvě narozená štěňata, uhynulá štěňata, vadná štěňata, barva
  štěňat). V téže lhůtě je chovatel povinen podat hlášení stejného obsahu majiteli krycího psa.

 1. Spolek je oprávněn svými zástupci vrh kontrolovat. Kontrolu provádí hlavní poradce, dílčí poradce
  nebo jimi pověřený člen Výboru nebo Spolku, který je sám již zkušeným chovatelem. Závady, které
  jsou při kontrole vrhu eventuelně zjištěny, musí být písemně zaznamenány a předány do tří dnů od
  kontroly hlavnímu poradci chovu. Tyto závady musí být chovatelem neprodleně odstraněny, jinak se
  chovatel vystavuje následkům podle Postihového řádu a případnému nebezpečí nezapsání vrhu.
  Nezastihne-li kontrola fenu a všechna štěňata (kromě nadpočetných) v péči chovatele nebo
  na ohlášeném místě, považuje se tato skutečnost za porušení tohoto Zápisního řádu. Stejně tak
  představuje porušení řádu jednání chovatele, který neumožní kontrolujícímu řádnou kontrolu vrhu. V
  případě vážných nesrovnalostí je kontrolní orgán oprávněn překontrolovat vrh a vzniklé náklady hradí
  chovatel v plné výši.
 2. Štěňata označujeme tetováním, nebo čipováním. Tetovací čísla si vyžádá chovatel do 3-4 týdnů po
  narození štěňat na příslušné Plemenné knize. I při označení štěňat mikročipem je také nutno si na
  Plemenné knize vyžádat tetovací čísla, která slouží jako čísla zápisu v průkazu původu. Štěňata musí
  být označena jednotným způsobem, není možné označení kombinovat. Je nepřípustné že by část vrhu
  byla označena tetováním a další část čipováním. Je možné všechna štěňata jednotně označit jedním ze
  dvou způsobů a vybranou část (nebo všechna) označit doplňkově i druhým způsobem.
 3. Chovatel je povinen při prodeji štěňat v písemné dohodě upozornit kupujícího na všechny jemu
  známé nedostatky, které eventuelně snižují hodnotu štěněte. Kupní cenu štěněte si chovatel stanoví
  sám.
 4. Objeví-li se ve vrhu u některých jedinců podstatné dědičné vady, bude na základě kontroly vrhu a
  po potvrzení poradcem chovu v průkazech původu uvedeno „nechovný“.
 5. Prodej štěňat provádí a štěně novému majiteli předává výhradně chovatel. Při prodeji musí být
  vyhotovena písemná dohoda. Přeprava štěňat musí být v souladu s Řádem pro ochranu zvířat při
  chovu psů, č. jednací 3523/2005- 11020. Prodej nebo vývoz psů obchodními organizacemi je
  v rozporu s předpisy ČMKU a FCI a je členům Spolku zakázán.
 6. Chovatel je povinen prokazatelným způsobem informovat nové majitele štěňat o základech krmení
  štěněte, péče o srst, kondice a dobrého zdravotního stavu. Dále je povinností chovatele informovat
  nové majitele o existenci a kontaktní adrese Spolku
  .
  VIII. Průkaz původu
 7. Průkaz původu psa je dokladem o původu jedince a je vystaven Plemennou knihou na formuláři
  uznaném FCI, označeném znakem FCI a ČMKU. Tento formulář je čtyřgenerační.
 8. Průkaz původu musí obsahovat nutné identifikační údaje o psu/feně:

 • plemeno
 • jméno a chovatelská stanice
 • pohlaví
 • číslo zápisu
 • datum narození
 • tetování/čipování
 • druh a barvu srsti
 • údaje o chovateli včetně adresy
 • razítko a podpis Plemenné knihy

 1. Pro každého jedince je vystaven jeden průkaz původu a tento průkaz je nedílnou součástí každého
  jedince.
 2. Ztrátu průkazu původu je nutno ihned hlásit Plemenné knize. Za poškozený, zničený nebo ztracený
  průkaz původu lze vystavit duplikát (kopii, opis).
 3. Zápis do průkazu původu smí provádět pouze příslušná pracoviště ČMKU. Zápisy z výstav, svodů,
  bonitací a další poznámky provádějí jen k tomu oprávněné osoby.
 4. Za správnost údaje v průkazu původu ručí svým podpisem ten, kdo průkaz vystavil (za předpokladu,
  že podklady od chovatele odpovídají pravdě).
 5. Průkazy původu hradí chovatel. Bez podpisů chovatele a majitele je PP neplatný. Do příslušné
  rubriky se zapisuje i každá změna majitele psa nebo feny a nový majitel se musí rovněž podepsat.
  IX. Import
 6. Pokud má být dovezený jedinec veden v plemenné knize Spolku za účelem chovu, musí splňovat
  platné chovatelské podmínky.
 7. Při dovozu březí feny je nutno předložit smlouvu o prodeji feny, fotokopii průkazu původu včetně
  dokladu o chovnosti feny a psa. Tyto doklady nahrazují krycí list, pokud tento není v dané zemi
  zaveden. O tetovací čísla pro štěňata možno zažádat v obvyklém čase.
  X. Export
 8. Nelze vyvážet psy u kterých je zřejmé, že by jejich vývoz poškodil jméno české kynologie (např.
  exteriérové, zdravotní a povahové vady). V případě pochybností se chovatel může obrátit s žádostí o
  konzultaci na příslušného poradce chovu.
 9. Dle řádu ČMKU je pro každého vyváženého jedince nutno nechat vystavit exportní průkaz původu,
  který lze vystavit pouze pro fyzickou osobu.