Vyberte stránku

Zápisní řád

Účel

Účelem zápisního řádu je zajištění jednotných podmínek pro chov a registraci plemene Německý špic a dalších plemen zastřešených v rámci Spolku v České republice.

 1. Chovatel

Chovatelem ve smyslu zápisního řádu je majitel chovné feny, jehož chovatelská stanice je registrována v FCI pod mezinárodně chráněným názvem. Majitel krycího psa ve smyslu Zápisního řádu je majitel chovného psa zapsaného v PK ČMKU jako chovný.

Právní vztahy, které vyplývají z vlastnictví psa nebo feny, z poměru mezi majitelem krycího psa a chovatelem a nabyvatelem jeho štěňat se řídí ustanoveními občanskoprávními ustanoveními NOZ a nespadají do působnosti spolku.

Každý chovatel i majitel krycího psa se v souladu se smyslem a cíli Spolku zavazuje, že nebude odchovávat psy žádného plemene bez průkazu původu. Chovatel je povinen zajistit, aby v objektu jím používaném k chovu nebyl současně provozován chov psů bez průkazu původu

Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, smí chovatel plemeno zapisovat vrhy pouze v jednom z nich. Přecházet s chovem mezi kluby je možné 1x za rok vždy k 1.lednu k.r. Kluby musí být informované, pod kterým klubem bude chovatel odchovávat.

Štěňata i dospělí psi mohou být předáni novému majiteli přímo chovatelem nebo předchozího majitele, nikoli prostřednictvím třetí osoby; výjimku tvoří smluvně zajištěný přepravce. Je zakázán prodej v obchodech, na burzách, tržištích a prostřednictvím výkupu. Nedodržení zákazu může mít důsledek v zákazu chovu Spolkem.

Spolek je oprávněn svými orgány kontrolovat:

 1. a) zda jsou chovní jedinci v trvalém držení majitele, s výjimkou zvířat smluvně zapůjčených k

chovatelským účelům jinému chovateli.

 1. b) v jakých podmínkách jsou chovní jedinci a v jakém zdravotním stavu se nacházejí.
 2. c) jaké podmínky má chovatel pro odchov štěňat.

d)chovatel musí umožnit zástupci spolku, který je pověřen kontrolou, umožnit vstup do

chovatelského zařízení (prostředí, kde jsou psi drženi.

 1. e) chovatel je povinen dodržovat všechna legislativní opatření ČR

Odchov štěňat v rámci Spolku může chovatel provádět pouze tehdy, jsou-li podmínky bodu 5 uspokojivé.

Spolek je v odůvodněných případech oprávněn dočasně omezit nebo trvale zakázat chov nebo zahájit proti chovateli řízení, zjistí-li závažné porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI.

Zákaz chovu je možný vyhlásit i na konkrétní chovná zvířata, která jsou v držení kárně postihovaného majitele. V případě jejich prodeje je povinen postihovaný majitel nového majitele s tímto faktem seznámit. Nový majitel se může obrátit na Výbor spolku se žádostí o zrušení zákazu chovu na konkrétním jedinci.

V případě spoluvlastnictví musí být uvedeno v Plemenné knize ČMKU. Změna majitele chovných jedinců, případně úhyn musí hlásit majitel do 30 dnů poradci chovu a Plemenné knize ČMKU. Změna majitele musí být uvedena i v příslušné rubrice průkazu původu psa.

Přešla-li březí fena do vlastnictví jiného chovatele, přísluší novému majiteli veškerá práva a povinnosti spojené s odchovem.

Zemře-li chovatel v době březosti své feny, může se vrh zapsat buď na chovatelskou stanici zemřelého nebo na chovatelskou stanici nového majitele).

 1. Chovní jedinci

Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci (Němečtí špicové a plemena zastřešená Spolkem), kteří splnili podmínky pro zařazení do chovu a jsou vedeni v rejstříku chovných zvířat

Reprodukce chovných zvířat je přípustná:

 • u velkých plemen a rázů nad 50 cm výšky ode dne ukončeného 17. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, u psů ode dne ukončeného 17. měsíce věku doživotně.
 • u malých a středních plemen a rázů od ukončeného 14 měsíce věku. U fen do 8 ukončených let věku, u psů doživotně.

Prodloužení chovnosti o jeden vrh do věku feny 9 let.

U fen, které ukončily 8. rok věku, je možné na žádost chovatele Výborem Spolku schválit na základě potvrzení veterinárního lékaře (na začátku říje) s výsledkem: zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik.

Spolek je oprávněn ověřovat chovnou způsobilost již chovných jedinců individuálně, / změna v exteriéru, kondice, zdravotní stav, event. kvalita potomků/. Předvolání k posouzení schvaluje Výbor

Spolku na žádost hlavního poradce chovu.

Chovatelská stanice

O registraci chovatelské stanice žádá chovatel Registr chovatelských stanic ČMKU.

Čestné prohlášení, že je zažádáno o přidělení názvu chovatelské stanice musí být přiloženo nejpozději k žádance o zápisová čísla prvního vrhu.

Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká jeho registrací v FCI.

Název chovatelské stanice se automaticky váže na odchovy všech chovných fen jednoho majitele bez ohledu na plemeno.

Jména vrhů jednoho každého plemene v chovatelské stanici začínají písmenem A, dále podle abecedně následujících písmen a nesmí se opakovat.

Veškeré náležitosti chovatelských stanic určuje zápisní řád ČMKU.

 1. Chov a jeho řízení

Chovem rozumíme cílevědomou plemenitbu respektující zásady genetického zdraví jedince i populace.

Spolek KCHŠ provádí kontrolovaný chov:

 • V tomto chovu se využívají zvířata splňující chovné podmínky. Chovatel navrhuje krycí psy sám nebo o navržení požádá poradce chovu.

Poradce chovu může zamítnout návrh chovatele za předpokladu, že spojení ohrožuje základní chovatelský cíl Spolku. V tom případě doporučí, vhodné krycí psy. V případě zamítnutí spojení poradcem chovatel má právo odvolání k Výboru Spolku.

 • Experimentální krytí

Používá se za účelem dalšího zkvalitnění chovu k vypěstování žádoucích vlastností, jejich upevnění a zdokonalení. Například spojení chovných párů odlišných velikostních nebo barevných rázů. K experimentu je nutné doložit písemnou žádost chovatele, kde je zdůvodněn chovatelský záměr.

Schválení spojení se řídi zněním platných Stanov.

U experimentálního vrhu může být provedena kontrola do 8 týdne věku štěňat.

Výbor Spolku, který zaručuje dodržování ustanovení zápisného řádu je zodpovědný za řízení chovu vůči členům i ČMKU. Řízení provádí prostřednictvím hlavního poradce. Hlavní poradce chovu jmenuje dílčí poradce, kteří jsou mu zodpovědni za dodržení řádů Spolku a jeho cílů.

Zápisní řád musí být v souladu s aktuálně platnými zákony; vyhláškami a ZŘ ČMKU.

 1. Krycí list

Vystavení krycího listu – volně stažením ze stránek www.spic.cz .

Krycí list je platný:

 • 1 rok po přidělení čísla krycího listu příslušným poradcem chovu
 • Po zaplacení poplatku na účet klubu.
 • Řádně vyplněný majiteli psa i feny.

Krytí v zahraničí – platí stejné zásady jako pro krytí v tuzemsku. Chovatel předloží v případě vlastního návrhu krycího psa čitelnou, oboustrannou kopii průkazu původu s dokladem o chovnosti psa v dané zemi, je nutné doložit i vyšetření DNA.

Použití úzké příbuzenské plemenitby /incest, sourozenci, polosourozenci/ je možné pouze se souhlasem Výboru Spolku – dle platných stanov na základě písemné žádosti se zdůvodněním.

Jedinci, u nichž jsou v příbuzenstvu nebo již existujícím potomstvu známy vážné nedostatky, nesmí být k příbuzenské plemenitbě použiti.

Platný krycí lise je spolu s přihláškou vrhu základní dokumentaci k vrhu, nelze jej doplňovat ani přepisovat bez vědomí poradce chovu.

Na opakované spojení v době platnosti krycího listu není nutné znovu vystavovat KL.

Krycí list je vystaven ve 3 stejnopisech,

 1. zůstává trvale v dokumentech dílčího poradce jako evidenční,
 2. majitel krycího psa – po uskutečněném krytí odešle poradci chovu do 10 dnů
 3. chovatel – po porodu feny do 10 dnů odešle poradci chovu. Včetně počtu a pohlaví narozených štěňat (i mrtvých).

Nezabřeznutí feny chovatel hlásí do 10 dnů po očekávaném porodu poradci chovu.

Krycí list se vyplňuje i v případě, kdy oba partneři patří témuž majiteli.

 1. Krytí

Ke krytí ve smyslu zápisního řádu smí dojít jen mezi chovnými jedinci, na základě platného krycího listu.

Mezi jednotlivým krytím psa u různých fen musí uplynout nejméně 24 hodiny. Chovatel i majitel krycího psa musí být přítomni při každém krycím aktu. Lze i zastoupení svědkem.

Krytí jedné feny dvěma psy během jednoho hárání je nepřípustné.

Chovatel a majitel krycího psa vyplní společně krycí list V případě zahraničního krytí tuto povinnost přejímá chovatel. Bez zaslaného krycího listu nebude vrh štěňat předán k zápisu a majitel krycího psa odpovídá za následky

Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Úkon smí provádět pouze osoba k tomu způsobilá viz platné zákonné normy a smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem.

Inseminace zchlazeným a zmrazeným spermatem se řidí aktuálně platnou vyhláškou č (EU) 2021/880 a ZŘ ČMKU.

Nežádoucímu krytí feny, musí být krytí i vrh hlášeny poradci chovu, písemně, doplněno příslušným vysvětlením. Vrh se započítává do počtu řádných vrhů, ale nebude zapsán do Plemenné knihy. V případě nežádoucího krytí jinak chovatelským podmínkám vyhovujícího páru lze vrh po projednání

Výborem Spolku a doplnění příslušných podkladů k vrhu jej lze navrhnout k zapsání Plemennou knihou.

Na chovatele je v tom případě uvalena peněžitá sankce, jejíž výši stanoví Výbor Spolku.

Při přestěhování majitele krycího psa musí být změna adresy do 30 dnů ohlášena příslušnému poradci chovu, rovněž tak úhyn krycího psa.

Vrh

Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců, včetně vrhů, kdy fena porodí pouze 1 štěně (i mrtvé), ideální počet je 1 vrh ročně.

Dvě po sobě následující krytí nelze uskutečnit: u vlčích a velkých špiců byl-li ponechán vrh nadpočetný (více než 8 štěňat), u středních a malých byla-li odchována ve vrhu více než 4 štěňata.

u trpasličích špiců /pomeranianů byla odchována 4 štěňata včetně a více

u japonských špiců byla-li odchována ve vrhu 4 štěňata a více

u Thai Bangkaew Dog povolen 1 vrh za rok ‚(rozhodnutí poradce)

PATELLY A DKK :

HD ,PL – 3 nutno krýt jen 0

HD ,PL – 2 nutno krýt jen 0 nebo 1

Chovatel je povinen pečovat o svou fenu v době březosti a kojení a celý vrh až do prodeje štěňat tak, aby byl zaručen jejich zdravý vývin. Pokud nemůže mít z vážných důvodů vrh ve vlastní péči, musí ohlásit hlavnímu poradci chovu písemně, kde je vrh umístěn, případně i umožnit kontrolu. Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, jaký odpovídá její fyzické kondici, dalším štěňatům chovatel zajistí buď kojnou fenu nebo umělou výživu.

Chovatel nesmí neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je chovatel povinen zajistit pomoc veterinárního lékaře.

Změní-li se majitel chovné feny v době její březosti, j musí její původní majitel předat dokumentaci k očekávanému vrhu novému majiteli a informovat majitele krycího psa.

O nezabřeznutí je nutné do 10 dnů od předpokládaného data porodu uvědomit poradce chovu i majitele krycího psa. Poradce chovu je oprávněn nezabřeznutí feny ověřit.

Minimální věk pro odběr štěňat od feny je po 50. dnu věku. U rázu trpasličí špic /pomeranian je doporučen odběr nejdříve ve věku 9 týdnu věku štěňat.

Všechna štěňata musí být odčervena, mít základní očkování, vystavený Euro pas a identifikační označení mikročipem .

Hlášení vrhu musí obsahovat:

 • jméno a adresu chovatele, název jeho chovatelské stanice
 • číslo krycího listu
 • datum narození štěňat
 • způsob porodu
 • údaje o vrhu (počet, pohlaví, váha, mrtvě narozená štěňata, uhynulá štěňata, vadná štěňata, barva štěňat. V téže lhůtě je chovatel povinen podat hlášení stejného obsahu majiteli krycího psa.

Zástupce Spolku je oprávněn překontrolovat vrh a vzniklé náklady hradí chovatel v plné výši.

Nezastihne-li kontrola fenu a všechna štěňata (kromě nadpočetných) v péči chovatele nebo na ohlášeném místě, považuje se tato skutečnost za porušení Zápisního řádu. Chovatel, který neumožní kontrolujícímu řádnou kontrolu vrhu porušuje Zápisní řád. Kontrolu provádí hlavní poradce, dílčí poradce nebo jimi pověřený člen Výboru nebo Spolku, který je sám již zkušeným chovatelem.

Závady, které při kontrole vrhu eventuelně zjištěny, musí být písemně zaznamenány a předány do tří dnů od kontroly hlavnímu poradci chovu. Závady musí být chovatelem neprodleně odstraněny.

Žádost o zápisová čísla /formulář/stáhne chovatel na stránkách klubu www.spic.cz. ve věku štěňat cca 3-4 týdny a odešle PK ČMKU. . Štěňata označujeme čipováním. Vyplněná žádanka s přidělenými zápisovými čísly a čísly čipů, potvrzením veterináře a další dokumentace k vrhu musí být v písemné nebo čitelné digitální podobě odeslána poradci chovu nejpozději do 12 týdnů věku štěňat. Poradce ji postoupí PK ČMKU k vystavení průkazu původu.

Chovatel má při prodeji štěňat uzavřít s novým majitelem písemnou smlouvu a v ní popsat všechny nedostatky, patrné v době odběru štěněte. Cena štěněte je věcí dohody mezi chovatelem a kupujícím. Chovatel je povinen informovat nové majitele štěňat o základech péče o štěně a informovat nové majitele o existenci KCHŠ a kontaktní adrese Spolku.

Přeprava štěňat musí být v souladu s aktuálně platnými zákony, vyhláškami a směrnicemi na ochranu zvířat.

Průkaz původu

Průkaz původu psa je čtyřgenerační, je dokladem o původu jedince, vystaven Plemennou knihou na formuláři uznaném FCI, označeném hologramem a znakem FCI a ČMKU. Pro každého jedince je vystaven originál průkaz původu a je nedílnou součástí dokumentace každého jedince. Průkaz původu musí obsahovat identifikační údaje o psu/feně:

 • plemeno
 • jméno a chovatelská stanice
 • pohlaví
 • číslo zápisu
 • datum narození
 • tetování/čipování
 • druh a barvu srsti
 • údaje o chovateli včetně adresy a podpisu
 • údaje o majiteli včetně podpisu
 • razítko a podpis Plemenné knihy

Zápis do průkazu původu smí provádět pouze příslušná pracoviště ČMKU. Zápisy z výstav, svodů, bonitací a další poznámky provádějí k tomu oprávněné osoby.

 1. Import

Dovezený jedinec veden v plemenné knize Spolku za účelem chovu, musí splňovat platné chovatelské podmínky Spolku včetně zápisu v PK ČMKU.

Při dovozu březí feny je nutno předložit Spolku smlouvu o prodeji feny, kopii průkazu původu včetně dokladu o chovnosti feny a psa v zemi původního majitele. Tyto doklady nahrazují krycí list, pokud tento není v dané zemi zaveden. Před žádostí o zápisová čísla vrhu musí být fena zapsána v PK ČMKU.

Při registraci takového vrhu se dále postupuje stejně, jako u tuzemských jedinců . V případě dalšího vrhu importované feny musí být fena předvedena řádně na bonitaci a uznána v ČR chovnou.

 1. Export

Dle řádu ČMKU je pro každého vyváženého jedince nutno nechat vystavit exportní průkaz původu, který lze vystavit pouze pro fyzickou osobu.

© 2022

Klub chovatelů špiců ,z.s. (KCHŠ)