Vyberte stránku

Bonitační řád

Základní ustanovení

Účelem bonitačního řádu je stanovení jednotných směrnic pro pořádání a organizace bonitací a pro činnost bonitační komise Spolku. 

2.Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o exteriérových a povahových vlastnostech v porovnání s platným standardem FCI a na základě posouzení rodokmenové hodnoty bonitovaného jedince slouží k určení jeho chovné upotřebitelnosti v rámci chovu. Je vodítkem pro chovatele i poradce chovu pro výběr chovných párů. 

 1. Úspěšné absolvování bonitace je základní podmínkou pro zařazení bonitovaného jedince do chovu FCI. 
 2. Bonitace je platná pro celý život chovného jedince a je možné ji opakovat pouze se svolením Výboru spolku na základě podstatných důvodů. Opakování bonitace může na základě písemné nebo emailové žádosti majitele, kterou schválí hlavní poradce chovu, povolit Výbor.
 3. Bonitace provádí tříčlenná, hlavním poradcem Spolku určená komise, která se skládá z posuzovatele exteriéru bonitovaného plemene, hlavního nebo jednoho z dílčích poradců chovu a člena Výboru Spolku. Bonitace je prováděna výhradně na základě platných standardů FCI. Výsledek bonitace se zapisuje do průkazu původu jako „chovný“ nebo „nechovný“, podepisuje jej posuzovatel exteriéru a stvrzuje razítkem Klubu. Bonitační karta musí být po ukončení každé jednotlivé bonitace zvířete podepsána posuzovatelem, jedním z členů bonitační komise a majitelem bonitovaného zvířete.

Bonitace nabývá platnosti  s těmito doklady:

 • Bonitační karta podepsaná bonitační komisí a majitelem zvířete
 • Oficiální výsledek vyšetření patell (NŠ – ráz trpasličí/pomeranian, malý a střední)
 • Oficiální výsledek vyšetření DKK (NŠ – ráz velký a vlčí)
 • Výsledek DNA
 • Doklad o zaplacení

 Majitele bonitovaného jedince může zastoupit jím pověřená osoba, která zvíře na bonitaci předvádí. Pověřená osoba se prokáže plnou mocí a zároveň má podpisové právo majitele. Plná moc zůstává přiložena k bonitační kartě. Majitel bonitovaného zvířete obdrží jeden výtisk bonitační karty. 

 1. V případě absolvování bonitace s výsledkem chovný s podmínkou, se u jedince dále řídíme podmínkami uvedenými v bonitační kartě při bonitaci. 
 2. Posuzování na bonitaci musí být prováděno podle platné bonitační karty vydané Spolkem. Aktuální bonitační karta je přílohou bonitačního řádu. Každý bonitovaný jedinec musí být identifikován na základě čipu, popřípadě čitelného tetování. Bez platné identifikace nelze jedince uchovnit. 
 3. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání k Výboru Spolku. Musí tak učinit nejpozději do 14ti dnů po konání bonitace doporučeným dopisem nebo emailem, ve kterém uvede podrobně důvody svého odvolání, a který zašle na adresu jednatele Spolku. Výbor spolku může v případě opodstatněných důvodů tohoto odvolání povolit předvedení zvířete na dvou časově nejbližších konaných bonitací. 
 4. Odložení bonitace – v případě nevyzrálého jedince lze bonitaci na doporučení bonitujícího odložit. S tímto odkladem musí písemně souhlasit majitel bonitovaného jedince. Odložit bonitaci lze jen jednou. Dokončení přerušeného procesu bonitace nebo kompletní rebonitaci je oprávněn provést pouze ten klub, u kterého byla bonitace započata/provedena. 

Odstoupení – od bonitace je možné v průběhu bonitace odstoupit na přání majitele. 

 1. Pokud bonituje svého psa/fenu člen bonitační komise, musí ho zastoupit v bonitační komisi další člen výboru, nebo poradce chovu. 
 2. Předbonitace –  lze přihlásit psa na předbonitaci pro případ kontroly chrupu, nebo výšky. 
 3. Každá bonitace, předbonitace i rebonitace je zpoplatněna dle platného ceníku spolku KCHŠ.

Všeobecná ustanovení 

 1. Bonitace se mohou zúčastnit pouze jedinci splňující podmínky Zápisního řádu Spolku, kteří se mohou vykázat řádným průkazem původu FCI s platnou přeregistrací v ČMKU a jsou v trvalém držení majitele. Spolumajitel musí doložit písemnou smlouvu, ze které musí vyplývat kdo je oprávněn vystupovat jako majitel. 
 2. U importovaného jedince je povinností majitele předvést jej k posouzení i tehdy, byl-li v zemi, odkud byl vyvezen, uznán jako „chovný“. 
 3. Bonitace se mohou účastnit pouze zdravá zvířata. 
 4. Posuzovatel je oprávněn vyloučit z posuzování psa špinavého, nevyčesaného nebo zahmyzeného, či psa, který viditelně neodpovídá správnému výživovému stavu. Musí se nechat prohlédnout posuzovatelem, změřit výšku, zkontrolovat chrup a u samců varlata. V případě agresivity je posuzovatel oprávněn uznat psa nechovným. 

       Na bonitaci nesmí být předveden pes s jakoukoliv nepovolenou kosmetickou úpravou barvení, lakování srsti, drápů apod. Jedinou výjimku tvoří obvyklá střihová úprava. 

 1. Na bonitaci může být předvedena i háravá fena za předpokladu, že bude bonitována mimo pořadí tak, aby nedošlo k narušení psychiky ostatních psů. 

Přihlášky na bonitaci – oznámení bonitace 

 1. Pořadatel bonitací je Spolek, který koná 4 a více bonitací ročně. 
 2. Spolek oznamuje termíny bonitací všem členům Spolku na webových stránkách Spolku – www.spic.cz(rubrika bonitace). 

Individuální bonitace 

 1. Žádost o individuální bonitaci posílá žadatel hlavnímu poradci chovu, který jmenuje bonitační komisi, pro každou individuální bonitaci zvlášť. 
 2. Náklady na individuální bonitaci platí žadatel Spolku (náklady na cestovné posuzovatele, bonitační komise, posudečné). 

Povinnosti pořadatele bonitace 

 1. Zajistit v dostatečným předstihu  před konáním bonitace nominaci posuzovatele + bonitační komisi. Zajistit vhodné místo pro konání bonitace se zřetelem k prostoru, světlu, dostupnosti a ostatním pracovním podmínkám bonitační komise i se zřetelem k přiměřenému pohodlí  bonitovaných jedinců a jejich majitelů. 
 2. Zajistit na den konání bonitace přítomnost všech členů bonitační komise, dále pak členů Výboru, kteří mají organizační zajištění bonitace na starosti. 
 3. Zveřejnit seznam chovných jedinců na stránkách klubu v sekci pro členy nejpozději do 3 měsíců od konání bonitace a pravidelně doplňovat databázi jedinců.