• Vážení členové a přátelé,
  dne 27.09.2020 se v Mladé Boleslavi bude konat výroční členská schůze KCHŠ
  (pozvánka; příspěvky je možno zasílat do 26.08.2020), klubová výstava (pozvánka) a bonitace (pozvánka).
   
 • I nadále je možné zasílat dokumenty elektronicky (čitelně ofocené), pokud Vám tato forma vyhovuje.
   
 • Pro chovatele: Krok za krokem , pokyny pro odchov štěňat a veškeré nejdůležitější informace a formuláře
 • Pro budoucí majitele: Jak si vybrat štěňátko s průkazem původu
   
 • Návod: Jak na to - DNA profil - Máte vyhotoven DNA profil a není uveden v databázi? Zašlete jej na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ KLUBU CHOVATELŮ ŠPICŮ

SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ KLUBU CHOVATELŮ ŠPICŮ


1.    Obecná ustanovení

KCHŠ je samostatný právní subjekt a vede účetnictví v souladu se Zákonem o účetnictví (č. 563/91 Sb.). Vedením účetnictví je za klub pověřen pokladní klubu.

Pro financování činnosti KCHŠ je zřízen účet u České spořitelny.
Název účtu: Klub chovatelů psů – špiců
BIC: GIBACZPX
Název banky: Česká spořitelna, OP Praha centrum, pobočka
Václavské nám. 26, 11000 Praha 1
Číslo účtu: 1923265319/0800                                                                                                                                      
IBAN: CZ69 00800 0000 0019 2326 5319                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Podpisové právo pro manipulaci s účtem klubu mají předseda, pokladní a jednatel. Je v pravomoci výboru klubu stanovit další osoby, které budou podpisové právo mít.

Revize finančního hospodaření klubu se koná 2x ročně – jedna v průběhu roku a druhá po skončení kalendářního roku, nejpozději však před konáním členské schůze.

Poradci chovu a členové výboru mohou dostávat zálohu na svou činnost – cestovné, poštovné, kancelářské potřeby, apod.  Nejpozději na konci roku provedou vyúčtování a zůstatek převedou do pokladny klubu.

Přílohu této směrnice tvoří souhrn používaných poplatků. Nečlenové KCHŠ platí veškeré poplatky ve dvojnásobné výši, pro výši sazby je rozhodující členství v klubu ke dni platby.


2.    Příjmy KCHŠ

 • Převod finančních prostředků z minulého roku
 • Členské příspěvky a zápisné do KCHŠ
  Kopii dokladu o platbě je třeba ve stanoveném termínu zaslat členovi výboru, který vede evidenci členů. Tento doklad není třeba zasílat v případě bezhotovostní platby na účet klubu. Pokud člen nezaplatí příspěvek ve stanoveném termínu (případně nezašle doklad o platbě) ani po upomínce, zaniká jeho členství v KCHŠ.
 • Poplatek za vystavení krycího listu
  Tento poplatek platí majitel chovné feny (chovatel) a je splatný při podání žádosti o vystavení krycího listu. Zaplacení poplatku se prokazuje kopií dokladu o zaplacení, která se připojuje k žádosti o vystavení krycího listu a zasílá se dílčímu poradci chovu.
 • Poplatek za krycího psa
  Tento poplatek platí majitel krycího psa a je splatný po narození štěňat. Kopii dokladu o zaplacení je chovatel povinen doložit k přihlášce k zápisu štěňat. Od tohoto poplatku jsou osvobozeni majitelé psů vyšetřených na luxaci pately (trpasličí, malý, střední a japonský) a dysplazii kyčelních kloubů (velký, vlčí a finský). Při zahraničním krytí se tento poplatek neplatí.
 • Poplatek za přihlášku k zápisu štěňat
  Tento poplatek platí chovatel za každé odchované štěně a kopii dokladu o zaplacení zasílá dílčímu poradci chovu současně s přihláškou k zápisu štěňat.
  Chovatelské poplatky lze po dohodě s dílčím poradcem spojit.
 • Poplatek za bonitaci
  Placení poplatku se provádí v hotovosti v den konání bonitace. V případě, že pes nebo fena nejsou uznáni chovnými, bonitační poplatek se vrací. Předbonitace a přebonitace je zdarma. Sleva za vyšetření patel nebo DKK se uplatňuje pouze tehdy, bylo-li vyšetření provedeno u zvířat starších jednoho roku.
 • Poplatky za výstavy
  Výši poplatků a termín zaplacení stanoví výbor KCHŠ. Výše poplatků musí být stanovena v propozicích výstavy. Kopie dokladu o zaplacení se posílá spolu s přihláškou na výstavu.
 • Ostatní příjmy
  Dary od členů a institucí, dotace od sponzorů, příjmy za prodej tiskovin a propagačních předmětů, příjmy za vystavené průkazy původu z ČMKU, inzerce ve zpravodaji nebo výstavním katalogu, pokuty přijaté za porušení chovatelského řádu, úroky od České spořitelny.


3. Výdaje KCHŠ

 • Výdaje na bonitace, výstavy, schůze výboru a členskou schůzi
  Nárok na peněžitou odměnu mají při bonitaci pouze posuzovatelé. Při výstavách mají nárok na peněžitou odměnu rozhodčí, vedoucí kruhů a zapisovatelé. Tato odměna nesmí být vyšší, než stanoví pokyny ČMKU. Na cestovné a stravné mají nárok rozhodčí, organizátoři akcí a členové výboru a komisí. Tyto výdaje jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce). Výbor klubu stanoví průměrnou jednotnou sazbu za jízdné vlastním autem. Ostatní náklady se dokládají řádnými stvrzenkami a fakturami.
 • Výdaje na kontroly vrhů
  Členům klubu, provádějícím kontroly vrhů, přísluší pouze náhrada vynaložených nákladů na jízdné. Náhrada za stravné se neposkytuje.
 • Výdaje na propagaci, tiskoviny, kancelářské potřeby a inventář
  Výdaje se zúčtovávají na základě řádně doložených stvrzenek nebo faktur. Souhlas s proplacením uděluje předseda nebo jednatel svým podpisem na účetním dokladu.
 • Náhrady telefonních poplatků
  Z pokladny je vyplácena náhrada za telefonní hovory poradcům chovu měsíčně, ostatním členům výboru, komisí a organizátorům klubových akcí mimořádně podle potřeb.
 • Odměny funkcionářům
  Jedinou odměnou členům výboru a komisí za jejich práci je osvobození od členského příspěvku a výstavního poplatku za jednoho psa na klubových akcích.
 • Ostatní výdaje
  Bankovní poplatky, odvody příspěvků do ČMKU, údržba internetových stránek. Výbor klubu může hradit i další nutné výdaje na základě usnesení výborové schůze KCHŠ.


4. Závěrečná ustanovení

 • Veškeré účetní doklady musí být schváleny předsedou klubu. Výdaje vyplacené předsedovi klubu schvaluje jednatel.
 • Výbor KCHŠ je členskou schůzí pověřen v naléhavých případech svolat mimořádnou členskou schůzi.
 • Výjimky z této směrnice v jednotlivých případech schvaluje výbor klubu.

 

Tato směrnice byla schválena členskou schůzí KCHŠ dne 26. února  2012.