• I nadále je možné zasílat dokumenty elektronicky (čitelně ofocené), pokud Vám tato forma vyhovuje.
   
 • Pro chovatele: Krok za krokem , pokyny pro odchov štěňat a veškeré nejdůležitější informace a formuláře
 • Návod: Jak na to - DNA profil - Výsledky do databáze zašlete jej na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
 • Pro budoucí majitele: Jak si vybrat štěňátko s průkazem původu

SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ KLUBU CHOVATELŮ ŠPICŮ

SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ KLUBU CHOVATELŮ ŠPICŮ


1.    Obecná ustanovení

KCHŠ je samostatný právní subjekt a vede účetnictví v souladu se Zákonem o účetnictví (č. 563/91 Sb.). Vedením účetnictví je za klub pověřen pokladní klubu.

Pro financování činnosti KCHŠ je zřízen účet u České spořitelny.
Název účtu: Klub chovatelů psů – špiců
BIC: GIBACZPX
Název banky: Česká spořitelna, OP Praha centrum, pobočka
Václavské nám. 26, 11000 Praha 1
Číslo účtu: 1923265319/0800                                                                                                                                      
IBAN: CZ69 00800 0000 0019 2326 5319                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Podpisové právo pro manipulaci s účtem klubu mají předseda, pokladní a jednatel. Je v pravomoci výboru klubu stanovit další osoby, které budou podpisové právo mít.

Revize finančního hospodaření klubu se koná 2x ročně – jedna v průběhu roku a druhá po skončení kalendářního roku, nejpozději však před konáním členské schůze.

Poradci chovu a členové výboru mohou dostávat zálohu na svou činnost – cestovné, poštovné, kancelářské potřeby, apod.  Nejpozději na konci roku provedou vyúčtování a zůstatek převedou do pokladny klubu.

Přílohu této směrnice tvoří souhrn používaných poplatků. Nečlenové KCHŠ platí veškeré poplatky ve dvojnásobné výši, pro výši sazby je rozhodující členství v klubu ke dni platby.


2.    Příjmy KCHŠ

 • Převod finančních prostředků z minulého roku
 • Členské příspěvky a zápisné do KCHŠ
  Kopii dokladu o platbě je třeba ve stanoveném termínu zaslat členovi výboru, který vede evidenci členů. Tento doklad není třeba zasílat v případě bezhotovostní platby na účet klubu. Pokud člen nezaplatí příspěvek ve stanoveném termínu (případně nezašle doklad o platbě) ani po upomínce, zaniká jeho členství v KCHŠ.
 • Poplatek za vystavení krycího listu
  Tento poplatek platí majitel chovné feny (chovatel) a je splatný při podání žádosti o vystavení krycího listu. Zaplacení poplatku se prokazuje kopií dokladu o zaplacení, která se připojuje k žádosti o vystavení krycího listu a zasílá se dílčímu poradci chovu.
 • Poplatek za krycího psa
  Tento poplatek platí majitel krycího psa a je splatný po narození štěňat. Kopii dokladu o zaplacení je chovatel povinen doložit k přihlášce k zápisu štěňat. Od tohoto poplatku jsou osvobozeni majitelé psů vyšetřených na luxaci pately (trpasličí, malý, střední a japonský) a dysplazii kyčelních kloubů (velký, vlčí a finský). Při zahraničním krytí se tento poplatek neplatí.
 • Poplatek za přihlášku k zápisu štěňat
  Tento poplatek platí chovatel za každé odchované štěně a kopii dokladu o zaplacení zasílá dílčímu poradci chovu současně s přihláškou k zápisu štěňat.
  Chovatelské poplatky lze po dohodě s dílčím poradcem spojit.
 • Poplatek za bonitaci
  Placení poplatku se provádí v hotovosti v den konání bonitace. V případě, že pes nebo fena nejsou uznáni chovnými, bonitační poplatek se vrací. Předbonitace a přebonitace je zdarma. Sleva za vyšetření patel nebo DKK se uplatňuje pouze tehdy, bylo-li vyšetření provedeno u zvířat starších jednoho roku.
 • Poplatky za výstavy
  Výši poplatků a termín zaplacení stanoví výbor KCHŠ. Výše poplatků musí být stanovena v propozicích výstavy. Kopie dokladu o zaplacení se posílá spolu s přihláškou na výstavu.
 • Ostatní příjmy
  Dary od členů a institucí, dotace od sponzorů, příjmy za prodej tiskovin a propagačních předmětů, příjmy za vystavené průkazy původu z ČMKU, inzerce ve zpravodaji nebo výstavním katalogu, pokuty přijaté za porušení chovatelského řádu, úroky od České spořitelny.


3. Výdaje KCHŠ

 • Výdaje na bonitace, výstavy, schůze výboru a členskou schůzi
  Nárok na peněžitou odměnu mají při bonitaci pouze posuzovatelé. Při výstavách mají nárok na peněžitou odměnu rozhodčí, vedoucí kruhů a zapisovatelé. Tato odměna nesmí být vyšší, než stanoví pokyny ČMKU. Na cestovné a stravné mají nárok rozhodčí, organizátoři akcí a členové výboru a komisí. Tyto výdaje jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce). Výbor klubu stanoví průměrnou jednotnou sazbu za jízdné vlastním autem. Ostatní náklady se dokládají řádnými stvrzenkami a fakturami.
 • Výdaje na kontroly vrhů
  Členům klubu, provádějícím kontroly vrhů, přísluší pouze náhrada vynaložených nákladů na jízdné. Náhrada za stravné se neposkytuje.
 • Výdaje na propagaci, tiskoviny, kancelářské potřeby a inventář
  Výdaje se zúčtovávají na základě řádně doložených stvrzenek nebo faktur. Souhlas s proplacením uděluje předseda nebo jednatel svým podpisem na účetním dokladu.
 • Náhrady telefonních poplatků
  Z pokladny je vyplácena náhrada za telefonní hovory poradcům chovu měsíčně, ostatním členům výboru, komisí a organizátorům klubových akcí mimořádně podle potřeb.
 • Odměny funkcionářům
  Jedinou odměnou členům výboru a komisí za jejich práci je osvobození od členského příspěvku a výstavního poplatku za jednoho psa na klubových akcích.
 • Ostatní výdaje
  Bankovní poplatky, odvody příspěvků do ČMKU, údržba internetových stránek. Výbor klubu může hradit i další nutné výdaje na základě usnesení výborové schůze KCHŠ.


4. Závěrečná ustanovení

 • Veškeré účetní doklady musí být schváleny předsedou klubu. Výdaje vyplacené předsedovi klubu schvaluje jednatel.
 • Výbor KCHŠ je členskou schůzí pověřen v naléhavých případech svolat mimořádnou členskou schůzi.
 • Výjimky z této směrnice v jednotlivých případech schvaluje výbor klubu.

 

Tato směrnice byla schválena členskou schůzí KCHŠ dne 26. února  2012.